fuck


(خودمانی - با with) سر به سر گذاشتن، کار به کار (کسی) داشتن، دست ور کردن، (خودمانی - معمولا با: over) ظلم و تعدی کردن به، بد جنسی و بد رفتاری کردن، جماع، مقاربت، گای، سپوزش، جالش، (حرف ندا به نشان خشم یا یاس و غیره) اه (برابر با فحش های ناموسی در فارسی)، (ناپسند)، گاییدن، کردن، سپوختن، مرزیدن، جماع کردن، (خودمانی) کسی که با او جماع می شود، (خودمانی) آدم ناخوشایند، آدم قابل تحقیر
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: fucks, fucking, fucked
(1) تعریف: (vulgar) to have sexual intercourse with.
مشابه: ball, lay, screw

(2) تعریف: (slang) to treat harshly or unfairly.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
عبارات: fuck around, fuck up
(1) تعریف: (vulgar) to have sexual intercourse.
مشابه: screw

(2) تعریف: (slang) to meddle (usu. fol. by with).
اسم ( noun )
(1) تعریف: (vulgar) an act of sexual intercourse.
مشابه: lay, screw

(2) تعریف: a sexual partner, often of indicated ability.
مشابه: lay, piece, screw

(3) تعریف: (slang) a contemptible or annoying person.
حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: used to express disgust, anger, disappointment, or the like.

تخصصی

[بهداشت] جماع کردن - سپوختن

به انگلیسی

• (vulgar slang) act of sexual intercourse; annoying or irritating person
(slang) copulate, have sexual intercourse (vulgar)
fuck and fucking are used as swear words in order to emphasize a word or phrase:a rude and offensive word which you should avoid using.
fuck and fucking are used in order to emphasize something that makes you feel angry or annoyed:a rude and offensive word which you should avoid using.
fuck all is used to mean `nothing at all':a rude and offensive word which you should avoid using.
to fuck someone means to have sex with them:a rude and offensive word which you should avoid using.
to fuck about or fuck around means to behave in a way that is silly, stupid, or unnecessary and that annoys other people; a rude and offensive expression.
fuck off is an insulting and offensive way of telling someone to go away.
if you fuck something up, you make a mess of it; a rude and offensive expression.

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( خودمانی - با with ) سر به سر گذاشتن، کار ...بررسی کلمهفعل گذرا ( transitive verb ) حالات : fucks, fucking, fucked • ( 1 ) تعریف: ( vulgar ) to have ...بررسی تخصصی[بهداشت] جماع کردن - سپوختنانگلیسی به انگلیسی( vulgar slang ) act of sexual intercourse; annoying or irritating person ( slang ) copulate, have sexua ...
معنی fuck، مفهوم fuck، تعریف fuck، معرفی fuck، fuck چیست، fuck یعنی چی، fuck یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف f، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف f، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف f
کلمه بعدی: fuck around
اشتباه تایپی: بعزن
آوا: /فاک/
عکس fuck : در گوگل
معنی fuck

پیشنهاد کاربران

لعنت کردن - شکایت کردن - نفرین کردن - حرکت زشت و زننده انجام دادن

what the fuck is wrong with you?
تو چه مرگته - چه کوفتته؟

what the fuck are you talking about?
داری در موردچی زر زر میکنی؟

معنی فاک که در ایران هم مشهور شده است
مردم ایرانی فاک رو بیشتر در موقعیت عصابنیت به کار میبرند.
فاک به معنایی ( میگاییمت ) ( انتغام گرفتن ) و. . .
به انگلیسی معانی مختلف دارد گاهی ب معنهای مودبانه مثل تلف کردن، حرام کردن، خراب کردن بکار میرود اما گاهی ب عنوان فحش استفاده میشود. در ایران ( مخصوصا اینستاگرام ) این کلمه ب تازگی مد شده و کاربرد در فحاشی دارد. البته گاهی هم به کارهای بد میگویند. مثل شوخی های بیجا
go fucking in your face. برو گم شو
Shut the fuck up
گالرو ببند
fuck یه معنی نداره.
یعنی مثلا گاهی مواقع یه معنی میده مثل تلف کردن، لعنتی یا اینجور چیزا
ولی گاهی مواقع به معنای مثلا گاییدمت و چمیدونم فحش های ناموسی
لعنتی ، به نفرین خطاب شده ، غلط کردن
?What do you fucking man
داری چه غلطی میکنی مرد؟
Fuck = shit
در برخی موارد همچون عصبیت و عصبانیت
معنی ( بازکردن مقعد )
Fuck off
بزن به چاک

Fuck over
بدرفتاری کردن

Fuck up
گند زدن
what the fuck is going here?
چه غلطی میکردین اینجا؟!!
Who the fuck are you?
کدوم خری هستی
Fuck off
گمشو
Fuck Everything
یعنی لعنت به همتون
در اوج ناراحتی و عصبانیت استفاده میشه
گائیدن، خفه شو ، لعنت بیشتر مواقع هر کی ازfuckاستفاده میکنع منظورش اینه
وقتی می خوان به حال بی ادبانه ای چیزی بگن میگنش. . ولی خودش به تنهایی هم معنی میده که فحش معروفیه تو ایران
با انگشت وسط نشونش میدن
What the fuck�?
چی؟؟؟ ( چه کوفتی )
فاک دربعضی موارد به عنوان خفه شو به کار میره
بیشتر به معنی لعنتی بکار میرود در ضمن یک فحش رکیک هم است. . در فارسی هم داریم مثلا پدر سوخته که هم فحش است و هم یک جور گفتمان صمیمی مثل:چطور پدرسوخته .
سپوخته شدن😐😐البته کلمه ی زشتی هم هست
fuck off
خفه شو یا گمشو
fuck : عوضی ، بیشعور ، آشغال
نکته: کاملا زشت و عامیانه و کوچه بازاری و هیجانی است.
نکته: گاهی در ترجمه، با توجه به شرایط و گویش، نیازی به در نظر گرفتن این واژه نیست.
نکته: بسته به شرایط حاکم و شخصیت گوینده، این واژه از زشت به زشت ترین یا از زشت به کمتر زشت، یا از زشت به غیر زشت تغییر پذیر است - - پس، معنی ثابتی برایش وجود ندارد.

( پوزش بابت بی ادبی )

!Fuck
گا**دم، گا**دمش، ر*دم بهش، بر*نم بهش، شا**دم بهش، تف بهش، لعنت، لعنت بهش، تف به این شانس، گند، گند بزنن، گند بزننش، حال به هم زن، نفرین بهش،

?!What the fuck
زارت! مگه میشه!؟ مگه داریم!؟ چه کوفتی شد!؟ چه بلایی نازل شد!؟

?!Who the fuck are you
تو دیگه کدوم خری/احمقی/بی شعوری/بی همه چیزی/کودنی/مزاحمی هستی!؟ تو دیگه از کجا پیدات شد!؟

?!What the fuck are you
تو دیگه چه خری/احمقی/بی شعوری/بی همه چیزی/کودنی/مزاحمی هستی!؟ تو دیگه چی چرت وپرت هستی!؟

?!What the fuck are you talking about
?!What the fuck are you saying
تو دیگه چی میگی این وسط!؟ تو دیگه چی زرزر می کنی!؟ تو دیگه چی زر می زنی!؟
راجع به چی زر می زنی؟ چی چرت وپرت میگی!؟ چی داری بلغور می کنی!؟ چه چرندی داری میگی!؟

?!What the fuck is wrong with you
?!What the fuck is with you
?!What the fuck is your problem
چه مرگته!؟ چه دردته!؟ چه غلطی داری می کنی/کردی!؟ چته، بی شعور!؟

?!What the fuck is going on
چه گندی داره بالا میاد!؟ چه گندی/کوفتی داره میشه!؟

?!What the fuck happened to you
چه کوفتی به سرت اومد/اومده!؟ تو چه مرگت شده!؟

!You fucked up
!We fucked up
!I fucked up
گند زدی! گند زدیم! گند زدم!

!Shut the fuck up
خفه خون بگیر! خفه شو! بمیر! زر نزن! چرند/چرت نگو! لال شو! خاموش شو! ساکت بمیر!

!Fuck off
بکش برو! شاخو بکش! گمشو! لشتو ببر! بمیر! یزن به چاک!

!Go fuck yourself
!Go fuck yourselves
بزن به چاک! بزنین به چاک! گورتو گم کن! گورتونو گم کن! بکن توش! بکنین توش!

?!How the fuck did you do that
واقعا چطور از پسش بر اومدی!؟ جون من چیکار کردی!؟

?!Why the fuck should i care
?!What the fuck does it/that have to do with me
به من چه اصلا!؟ چرا باس تره خورد کنم!؟ چه دخلی به من داره!؟اصلا چه ربطی به من داره!؟ چرا من باس واسم مهم باشه!؟

!That was/is fucking good
چه حالی شخصی داد! چه چسبید! واقعا حال داد! جونمی جون! چه توپه! چه شخصه!

!You fucker
ای شیاد! آشغال! بی شرف! کثافت!

?!What the fuck do i do now
حالا چه خاکی به سرم بریزم! حالا چه گو*ی بخورم!

!You motherfucker
ای مادر فلان فلان شده!

!You fuckhead
ای کودن! احمق! کله ک*ری! بی مخ!
نکته: کاملا زشت و عامیانه و کوچه بازاری و هیجانی است.
نکته: گاهی در ترجمه، با توجه به شرایط و گویش، نیازی به در نظر گرفتن این واژه نیست.
نکته: بسته به شرایط حاکم و شخصیت گوینده، این واژه از زشت به زشت ترین یا از زشت به کمتر زشت، یا از زشت به غیر زشت تغییر پذیر است - - پس، معنی ثابتی برایش وجود ندارد.

( پوزش بابت بی ادبی )

!Fuck you
گا**دم ات! لعنت بهت! ر*دم بهت! شا**دم بهت! نفرین بهت! تف بهت! مرگ بر تو! تو کیلو چند!

!Fuck us
بگ* ما رو! لعنت به ما! نفرین به ما! تف به ما، ما کیلو چند! بزنمون! تنبیه امون کن!

!Fuck him/her
بگ*ش! لعنت بهش! نفرین بهش! تف بهش! روزگارش رو سیاه کن! پدرش رو در بیار! دهان اش رو سرویس کن! زندگی اش رو تباه کن! بُکشش! کتک اش بزن! اون کیلو چند! بزن اش! تنبیه اش کن!

!Fuck them/'em/they/those/these
بگ*شون! لعنت بهشون! نفرین بهشون! تف بهشون! روزگارشون رو سیاه کن! پدرشون رو در بیار! دهانشون رو سرویس کن! زندگیشون رو تباه کن! بُکششون! کتکشون بزن! اونها کیلو چند! بزنشون! تنبیه اشون کن! بی خیال اشون! ولشون کن! بی اندازشون دور! پرت اشون کن بیرون! نابودشون کن! خراب اشون کن!

!Fuck it/that/this
بی خیال اش! ولش کن! بی اندازش دور! پرت اش کن بیرون! نابودش کن! بُکشش! خراب اش کن! تف به این شانس! لعنت به این وضعیت!

!Fuck me
بگ* من رو! لعنت به من! نفرین به من! تف به من! کتک ام بزن! من کیلو چند! بزن من رو! تنبیه ام کن!

!He/She fucked me
اون من رو گ*یید! اون توی دردسرم انداخت! اون اذیت ام کرد! اون بهم خیانت کرد! اون بهم پشت کرد! اون من رو لو داد!

!You fucked me
تو توی دردسرم انداختی! تو اذیت ام کردی! تو بهم خیانت کردی! تو بهم پشت کردی! تو من رو لو دادی!

!I fucked you
من گ*ییدم ات! من توی دردسر انداختم ات! من لوت دادم!


!Fucking good
عالی! شخص! توپ! باحال! رویایی! ناز!
whats your fucking name

اسم لعنتی تو چیه
I fucked up
گند زدم ( یا ریدم به اصطلاح )
What the fuck
یعنی چی؟ چی شد؟!
Fuck off
گورتو گم کن
Fuck it!
وللش بابا! ( به درک )
What the fuck are you doing?!
داری چه غلطی می کنی؟!
چه گوهی می خوری؟!
Fuck!!
لعنتی!
Are you fucking with me?
داری سر به سرم میزاری؟
داری منو مسخره می کنی؟
داری باهام شوخی کنی؟
We're fucked
به گا رفتیم
بدبخت شدیم
معنی های زیادی داره مثلا fuck your mother که میشه مادرتو گاییدم
یا fuck you که میشه گاییدمت
معنی فاک میشه لعنتی که هم آمریکایی ها و هم ایرانی ها از اون به معنای بد بیشتری استفاده میکنن که یه یکی از نشونه هاش بالا آوردن انگشت وسط هست که میشه گاییدمت و خیلی معنی های بد دیگه. در کل میشه ازین کلمه هم به عنوان فحش استفاده کرد و حتا در جمله های خوب
همیشه هم معنی بد نمیده مثلاً:
what a fucking weather چه هوای داغونی
وقتی هوا خوب نباشه مثلا.
Fucking boy پسره ی لعنتی
My Fucking love عشق لعنتی من شایدم😁عشق کردنی من😂
و. . . . . .
Go fuck your self
برو در خودتو بذار
این کلمه کلمه ی کوچه بازاریه و برای مودبانه گفتنش و به صورت رسمی از کلمه as heck استفاده میشه و برای نوشتن کلمه fuck جوری که توهین نباشه از af استفاده میشه اما اگر کلمه ی af رو سرچ کنین میگه مخفف اسم کشور افغانستان هست
Fuck
گاییدن
تجاوز به زن
و رابطه جنسی
و دعوا های خیابانی به کار می رود
*یر توش/*یر خر بهش/سگ برینه توش/
کل کل کردن، کلنجار رفتن، رو مخ کسی رفتن، رو اعصاب کسی رژه رفتن، عصبی کردن، سر به سر گذاشتن
عبارت پر کاربرد: !Don't fuck with me.
به معنی
با من کل ننداز، سر به سر من نزار
برای یاد گرفتن همچنین عبارت هایی پیشنهاد میکنم آهنگ های امینم رو گوش کنین😉
فاک به خیلی معنیه همشم به معنی های بیتربیتانس مثلا میگی what the fuckیعنی چه فاک
درضمن فاک رو میتونیم با دست هم نشون بدیم با انگشت وسط و خوابیده شدن همه ی انگشت ها
معنیهای مختلفی داره ولی من معنی بدش رو میگم نه معنی خیلی بدش رو
به معنی لعنت
fuck it
لعنت به این
what the fuck
فک کنم به معنی چه لعنتی ( از نظر وضعیت )
لایک فراموش نشه
معنی های زیادی داره مثلا ایرانیا ب عنوان ی فش بد و رکیک ازش استفاده میکنن در حالی ک در کشورهایی مثه آمریکا معنی هایی مثله لعنتی، اشغال ، عوضی، مثال:fuck you:گائیدمت
با سلام فاک وسط انگشت قرادارد و کلمه ی خیلی زشتی هم هست فاک به معنی لعنت برتو لطفا پیغام بدید
All of you shut up alright? Fuck means shit for example if say what the fuck are saying it means
چه کسشعری داری میگی؟
What the fuck are you doing? چه غلطی داری میکنی؟
What the fuck did you do? چه غلطی کردی؟
Fuck the life. لعنت به این زندگی.
fuck you. لعنت بهت.
fuck me! ب فنام بده!
. . . البته همه ی اینا یه سری معنی های دیگه ای هم داره ک می سپرم به خودتون : )
درواقعfuck به معنی لعنت هست و fuck you به معنی لعنت بهت و What the fuck
یعنی چه مرگته که متاسفانه در ایران خیلی بد معنی شده🙄⁦🤦🏻⁩
Tomas fucking shelbi
توماس شلبی لنتی= )
به معنای سر به سر گذاشتن هم هست. . .
!Look at me
!fuck a me
میشه سر به سرم بزار
( اینجاش تیکه میندازه وگرنه ادم احمق نمیگه fuck me )
اوک؟

Fuckمعمولا در عصبانیت به کار میرود
این کلمه بیشتر یک اطلاح است و با بعضی از کلمات قاطی می شود و عبارت جدید را بوجود می آورد


I fucked up
گند زدم ( یا ریدم به اصطلاح )
What the fuck
یعنی چی؟ چی شد؟!
Fuck off
گورتو گم کن
Fuck it!
وللش بابا! ( به درک )
What the fuck are you doing?!
داری چه غلطی می کنی؟!
چه گوهی می خوری؟!
Fuck!!
لعنتی!
Are you fucking with me?
داری سر به سرم میزاری؟
داری منو مسخره می کنی؟
داری باهام شوخی کنی؟
We're fucked
به گا رفتیم
بدبخت شدیم

Fuck that �لعنت�
Go fuck yourself سرت تو کون خودت باشه
Mother fucker مادر به خطا
Fucker عوضی ، بکن
تا جایی که توی کاربردشون دیدم و یادمه همینان
? What the fuck
چه مرگته؟
لامصب سگ مصب چیه
What the duck is that
لعنتی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما