برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین حبیب زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اما
١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 اینده و مترادف با مضارع
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

3 you can going to this ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

4 ناتوان
١٣٩٩/١١/٣٠
|

5 زندگی در زمان گذشته
١٣٩٩/١٠/١١
|