برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ميثم عظيمي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هجوم برق زده ها
مثل امثال لكنت زبان در سخنرايي
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

2 برق زده ها ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

3 دماغ دراز فضولان
There is no life there
Get lost
زندگي نيست كه طويله هست
گمشو
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

4 Otherwise my answer to your marriage is negative
در غير اين صورت جواب من براي ازدواج با شما منفي است
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

5 A group that has gathered for delinquency shows you fun, not to make a living
گروهي كه براي بزهكاري جمع كردي نشان از سرگرمي شما را نشان داد نه برا ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

6 گروهي كه براي بزهكاري جمع كردي نشان از سرگرمي شما را نشان داد نه براي تشكيل زندگي ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

7 There is a very short amount of time to change my mind
زمان بسیار کوتاهی برای تغییر نظر من وجود دارد
زود تند سري زمان براي تغيير نظرم خيلي كم ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

8 Begin to insult and flap the waste of hell
شروع كن به توهين و مگس كشي زباله هاي جهنم
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

9 انتقال
Before transfer
its necessary�destroy the flies around you
قبل از انتقال
نابود کردن مگس در اطراف شما لازم است
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

10 Or select Zeinab
Or select the flies
يا زينب را انتخاب كن
يا مگس ها را انتخاب كن
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

11 With your poison, you will kill the flying cares of your surroundings, which will kill you
با سم خود، مگس هاي از محیط اطراف خود را می کشید، که شما ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

12 مطيع
You will kill your soldier and you will be under my command under my submission
خودت سربازاتو ميكشي و به فرمان من زير سلطه من خواهي بود
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

13 You need love to for live
شما براي زندگي به عشق نياز داريد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

14 Prove your love in the crowd
عشق خود را اثبات كنيد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

15 Your mistakes made me neglect
Correct your mistakes
This is an opportunity to recognize the love of life with the enemy of your life
And do ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

16 I told you a long time ago that you should be according to your wishes, but you are interested in falling into the traps of rats.
من خيلي وقت پيش ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

17 Sugar is too late
You have bitter deficiencies
قند را خيلي وقته به تلخي كمبودها ترجيح داديد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

18 فرصت براي عشق ما (نفس)
You went to the rubbish house
And there are things that can even compensate for a divine chance for you
به اطرف زب ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

19 بازيگران
Your actors have a negative role
And that made you stagnate
بازیگران شما نقش منفی دارند
و این باعث شد که به شما رکود بکشید
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

20 تاييد منطق عقل ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

21 To reach love, you have to walk a lot
براي رسيدن به عشق خيلي بايد پياده روي كنيد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

22 In fact, I want a very ideal man. You are very weak
در واقع من يه مرد ايده آل ميخوام خيلي ضعيف هستي
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

23 You can not own a heart of a acquire
عشق دل دخترستاره ای رو نمیتونی صاحب بشی
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

24 شجاع
If you are courageous, you should change my mind
اگه شهامت مرد عاشق بودن داری نظرمو تغییر دهید
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

25 اثبات عشق
From now on, it's hard and painful
Somehow you feel annoyed
Proof of love begins after you beat me
continues
از الان بگم سخت ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

26 گوش به فرمانی میثم؟
are you ready
Do your orders
آماده ای
سفارشات خود راانجام دهی
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|