ميثم عظيمي

ميثم عظيمي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinvasive١٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣هجوم برق زده ها مثل امثال لکنت زبان در سخنراییگزارش
14 | 1
invasive١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣برق زده هاگزارش
14 | 2
long nose١٥:١٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣دماغ دراز فضولان There is no life there Get lost زندگی نیست که طویله هست گمشوگزارش
14 | 0
marriage١٤:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣Otherwise my answer to your marriage is negative در غیر این صورت جواب من برای ازدواج با شما منفی استگزارش
14 | 0
marriage work١٤:٥٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣A group that has gathered for delinquency shows you fun, not to make a living گروهی که برای بزهکاری جمع کردی نشان از سرگرمی شما را نشان داد نه برای س ... گزارش
5 | 0
marriage work١٤:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣گروهی که برای بزهکاری جمع کردی نشان از سرگرمی شما را نشان داد نه برای تشکیل زندگیگزارش
5 | 0
mind١٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣There is a very short amount of time to change my mind زمان بسیار کوتاهی برای تغییر نظر من وجود دارد زود تند سری زمان برای تغییر نظرم خیلی کم هستگزارش
14 | 1
insult١٤:٤٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣Begin to insult and flap the waste of hell شروع کن به توهین و مگس کشی زباله های جهنمگزارش
12 | 1
transfer١٤:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣انتقال Before transfer its necessary�destroy the flies around you قبل از انتقال نابود کردن مگس در اطراف شما لازم استگزارش
2 | 1
select١٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣Or select Zeinab Or select the flies یا زینب را انتخاب کن یا مگس ها را انتخاب کنگزارش
16 | 5
poison١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣With your poison, you will kill the flying cares of your surroundings, which will kill you با سم خود، مگس های از محیط اطراف خود را می کشید، که شما را ... گزارش
14 | 1
submission١٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣مطیع You will kill your soldier and you will be under my command under my submission خودت سربازاتو میکشی و به فرمان من زیر سلطه من خواهی بودگزارش
5 | 1
need١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣You need love to for live شما برای زندگی به عشق نیاز داریدگزارش
53 | 4
prove١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣Prove your love in the crowd عشق خود را اثبات کنیدگزارش
34 | 2
mistakes١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣Your mistakes made me neglect Correct your mistakes This is an opportunity to recognize the love of life with the enemy of your life And do not forg ... گزارش
32 | 1
told١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣I told you a long time ago that you should be according to your wishes, but you are interested in falling into the traps of rats. من خیلی وقت پیش گف ... گزارش
16 | 1
deficiencies١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣Sugar is too late You have bitter deficiencies قند را خیلی وقته به تلخی کمبودها ترجیح دادیدگزارش
9 | 1
opportunity for our love١١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣فرصت برای عشق ما ( نفس ) You went to the rubbish house And there are things that can even compensate for a divine chance for you به اطرف زباله علا ... گزارش
2 | 0
confirmation of the logic of reason٠١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣تایید منطق عقلگزارش
2 | 0
عشق دل٠١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣To reach love, you have to walk a lot برای رسیدن به عشق خیلی باید پیاده روی کنیدگزارش
12 | 0
in fact٠١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣In fact, I want a very ideal man. You are very weak در واقع من یه مرد ایده آل میخوام خیلی ضعیف هستیگزارش
21 | 2
acquire٠١:٤١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣You can not own a heart of a acquire عشق دل دخترستاره ای رو نمیتونی صاحب بشی گزارش
16 | 5
courageous٠١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣شجاع If you are courageous, you should change my mind اگه شهامت مرد عاشق بودن داری نظرمو تغییر دهیدگزارش
12 | 2
proof of love٠١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣اثبات عشق From now on, it's hard and painful Somehow you feel annoyed Proof of love begins after you beat me continues از الان بگم سخت و درد آور هست ... گزارش
7 | 0
listen٠١:١٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣گوش به فرمانی میثم؟ are you ready Do your orders آماده ای سفارشات خود راانجام دهی گزارش
18 | 1