برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

واتسون

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انقراض درحال انقراض شدن ناپدید شدن ١٣٩٨/٠١/١٩
|

2 It's none of your chick ١٣٩٨/٠١/١٢
|