برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا منصوری مقدم

Biomedical engineering @ Amirkabir university of Technology

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کانی سازی زیستی - استخوان سازی - معندسی سازی - مربوط به فرایند رسوب هیدروکسی آپاتیت و کانی‌ها در تشکیل و بازسازی استخوان است. ١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

2 برون تنی - در مقابل in vivo قرار دارد که به معنی شرایط درون تنی است. شرایط آزمایشگاهی و در محیط کشت مصنوعی ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

3 داخل بدن - مقابل in vitro قرار دارد که به معنی شرایط آزمایشگاهی است. ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

4 سپر تنشی - به عنوان مثال زمانی که یک ایمپلنت داخل بدن جایگزین استخوان می‌شود اگر مدول الاستیکی بالاتر از استخوان داشته باشد تمام بار اعمالی را به خود ... ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

5 خود تقویت کننده -Self-accelerating - به عنوان مثال تخریب پلیمری که محصولات تخریب آن در محیط باعث تقویت و تشدید تخریب مجدد همان پلیمر می‌شود - تخریب ک ... ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

6 تخریب توسط مکانیسم اکسیداسیون بدون حضور کاتالیزور آنزیمی - تخریب اکسیداسیون غیر آنزیمی ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

7 زیست تخریب پذیری - تخریب در محیط فیزیولوژیک و بیولوژیک بدن - تخریبی که محصولات حاصل از آن زیست سازگار هستند و به بدن آسیبی نمی‌زنند و احتمال جذب یا د ... ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

8 دائمی، ثابت ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|