برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اشتباه نوشتاری،اشتباه چاپی ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

2 پناهنده ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

3 دردسر ساز،مشکل ساز ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

4 اعتصاب کنندگان ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

5 شوخی از حد گذشت، ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

6 افتضاح،ناجور ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

7 دوباره برگشتن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

8 اعتصاب کردن ،اعتراض کردن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

9 اخراج موقت،موقتاً اخراج کردن، تعلیق کردن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

10 جلسه اظطراری،جلسه ی فوری ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

11 میانجی گری کردن،پادرمیانی کردن،مداخله کردن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

12 سرکارگر،مدیر ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

13 به صورت کسی سیلی زدن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

14 حرف های کنایه دار ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

15 کفر کسی را درآوردن،کسی را کفری کردن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

16 حرف های ناجور،عبارات توهین آمیز ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

17 بدقواره،بی ریخت، ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

18 مختل کرد،فلج کرد ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

19 شوخی واقعاً بی مزه شده بود، شورش درآمده بود. ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

20 مشت زدن به چشم کسی،بادمجان زیر چشم کسی کاشتن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

21 به نوبت نشستن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

22 اصلاً ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

23 بد و بیراه گفتن،دشنام گفتن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

24 لغزیدن،تلوتلو خوردن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|