برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهراسا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ضربه وارد کردن
مثال:
You play the drums by hitting them with your hands or sticks.
معنا:
تو طبل می زنی با ضربه زدن به همراه دستانت و چوب ...
١٣٩٩/١٠/٢١
|

2 فوت کردن
وزیدن
مثال:
.You play the harp by blowing
معنی: تو هارپ می زنی با فوت کردن
اما جمله ی بالا غلط است
)کانون زبان ایران)ILI
١٣٩٩/١٠/٢١
|

3 A musical instrument like a flute.
یکی از آلات موسیقی مثل فلوت
١٣٩٩/١٠/١٦
|

4 The largest of violin family
بزرگترین عضو از خانواده ی ویولون(ویولونسل)
نوعی ساز
١٣٩٩/١٠/١٦
|

5 سازی است که با دست یا چنگ انسان زده می شود.
در کانون زبان ایران(ILI ) به معنی اسم آمده(NOUN) و تعریف به انگلیسیش می شه:

large musical instr ...
١٣٩٩/١٠/١٦
|

6 Drum یعنی طبل
طبل یکی از آلات موسیقی است که صدای بلندی هم دارد.
مثال:...دانا چون طبله ی عطار است، خاموش و هنر نمای و نادان چون طبل غازی، بلند ...
١٣٩٩/١٠/١٦
|

7 سنجها/translator FA_EN
سنج ها/fast dictionary
١٣٩٩/١٠/١٦
|

8 Concert➡️همان کنسرت خودماناست که به صورت زنده برپا می گردد.
در لول ریچ تو کانون زبان ایران، این کلمهnoun است.
لایک کنید
سپاس از شما
١٣٩٩/١٠/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 cello
• The cello is a member of the violin family.
• ویولن سل یکی از اعضای خانواده ی ویولن است.
١٣٩٩/١٠/١٦
|