مهدی پورراهدار mehdi porrahdar

مهدی پورراهدار mehdi porrahdar

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخباثت١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣بدذاتگزارش
0 | 0
mug٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٢به لیوان سفالی که از فنجان بزرگتر باشد و برای نوشیدنی گرم از آن استفاده میشودگزارش
2 | 1
پلپلاسی١٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨به گویش سیستانی پرستو را پلپلاسی میگویندگزارش
0 | 0
تزویر١٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨مکر وحیلهگزارش
2 | 2
شانتاژ٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢شانتاژ یعنی فردی با هدف کسب منفعت مالی اقدام به ترساندن و تهدید فردی دیگری میکند حتی تا جایی که با فاش کردن ضعفهای وی باعث آبرو ریزی و پیروزی خود خوا ... گزارش
5 | 0
سویق١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٩آرد شده گندم و جو یا عدس راگویندگزارش
0 | 0
بنیامین٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٧به معنی از همه بهتر نیز میباشدگزارش
14 | 0
دراز١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٧به معنی بلند وایستادهگزارش
0 | 0
کچول٢٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٦سیستانیها به سفال میگن کچول در گویش زابل کچول یعنی همون سفال گزارش
5 | 0
گوچه٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٦به گویش سیستانی گوچه یعنی بچه زابلیها به بچه میگن گوچهگزارش
7 | 0
منگ٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٦به سیستانی یعنی خمیازه کشیدنگزارش
2 | 0
کنگر٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٦در گویش سیستانی به خرچنگ میگوین کنگرگزارش
7 | 0
گوج٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٦به گویش سیستانی به زنبور میگن گوجگزارش
16 | 1
مندیل٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٦در زابل به عمامه میگن مندیلگزارش
0 | 0
بپور٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٦سیستانیها به پدربزرگ میگن بپور به مادر بزرگ میگن بی بیگزارش
2 | 0
مسکه٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/١٦کره ای که از مشک زدن تازه دوغ گرفته شده باشدگزارش
0 | 0
مور٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٦سیستانیها به مورچه میگن مورگزارش
2 | 1
پوتک٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٦به لهجه سیستانی به نوزاد میگن پوتکگزارش
23 | 1
مغراض٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/١٦در گویش سیستانی مغراض یعنی قیچیگزارش
0 | 0
موکه٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٦به زبان سیستانی به مادر میگویند موکهگزارش
0 | 0
چور٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٦نوعی پرنده در سیستان با گوشتی بسیار خوشمزه که از آن آبگوشت درست میکنند ومیل مینمایندگزارش
7 | 0
سوسماز٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٦خفه شدن سکوت کاملگزارش
92 | 1
گنده گوزی٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٦چخوانگزارش
2 | 1
پلاژ٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٦ساحل دریا که برای تفریح و شنا آماده ودرست شده باشدگزارش
0 | 0
تلویحا٠٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٦بصورت سربسته اشاره به چیزی و کاری یعنی گفتن چیزی که بتوان آن را در آینده تکذیب یا تایید نمودگزارش
9 | 0
کشک٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٥باسلام کشک زرد سیستانی نام یکی از غذاهای معروف و خوشمزه زابل میباشدکه بیشتر در زمستان و اکثرا در وعده صبحانه مورد استفاده قرار میگیرد و بسیار پر انر ... گزارش
7 | 1
اچار٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٥آچار در لهجه سیستانی نوعی ادویه بسیار خوشمزه میباشد که مردم سیستان در پختن غذا از آن استفاده میکنند طرز تهیه ودرست کردن آن با آردکردن گندم آب پز شد ... گزارش
9 | 0
amam٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥پیشوا امامگزارش
0 | 0
amam٢١:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٥امامگزارش
0 | 0
لاجرم٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤مجبور به ناچار و از دست مجبوریگزارش
2 | 0
ضایعه٠٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣کاملا از بین رفته و غیر قابل برگشت پذیریگزارش
9 | 1