مهدی پیمان مهر

مهدی پیمان مهر مترجم و تهیه کننده زینویس برای فیلم ، سریال و مستند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtreacle١٤:٠٤ - ١٤٠٠/١١/٢٠ظرفیت یک ارگان یا چیزی مثلا: تمام ظرفیت شرکت را در راه اشتباه خرج میگندگزارش
0 | 0
recognised١٨:٣٢ - ١٤٠٠/١١/١٧قابل احترام و تحسینگزارش
0 | 0
keen٠٦:٥٩ - ١٤٠٠/١١/١٧عامیانه :برای چیزی تیز کردنگزارش
0 | 1
overrides٠٣:٢١ - ١٤٠٠/١١/١٧کسی را دور زدنگزارش
0 | 0
crucially١٢:٠٢ - ١٤٠٠/١١/١٥از همه مهم و حیاتی ترگزارش
5 | 0
produce٢٣:١٨ - ١٤٠٠/١١/٠٧بازتولیدگزارش
0 | 0
deputy١٧:٥١ - ١٤٠٠/١١/٠٦معاون حرفه ای دستیار حرفه ایگزارش
0 | 0
perversely٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/١١/٠٥بدبختانهگزارش
0 | 0
chaired٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/١١/٠٤به ریاست به سرپرستیگزارش
5 | 0
soap opera٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/١١/٠٤مراسم پاچه خواری ،گزارش
0 | 2
civilians٠٢:٥٤ - ١٤٠٠/١١/٠٤نهادهای غیر نظامیگزارش
0 | 0
possibilities١٤:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٥ظرفیت هاییگزارش
14 | 1
throws١٣:٠٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٥سرازیر می کندگزارش
0 | 1
germanise١٩:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٣آلمانی کردن ، آلمانی سازیگزارش
0 | 0
ridden١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦پشت سر گذاشتنگزارش
0 | 1
make it up٢٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٥باور ناپذیرگزارش
5 | 0
pawns٠٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٩پیاده سربازانگزارش
0 | 0
you know٠٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٩همونطور که میدونیدگزارش
2 | 1
schemer٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٩اقناع کنندهگزارش
0 | 0
rousing٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٣وسوسه انگیزگزارش
0 | 0
dwarfed٠٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/١١کم اهمیت ترگزارش
5 | 0
reduced٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٩/١١نیمه وقتگزارش
0 | 0
jostle٠٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠در تکاپو بودنگزارش
2 | 1
fit for٠٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧در خورگزارش
2 | 0
moulding١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥غالب کردن ' جا زدنگزارش
0 | 0
gatekeeper١٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣دژبانگزارش
0 | 1
selling١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٩غاب کردن چیزیگزارش
0 | 0
assignment١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٥گماردنگزارش
0 | 0
riding١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٢تاخت و تازگزارش
5 | 0
supposed٠٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٠مجوزگزارش
2 | 1
dispassionate٠٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٠بدون تعصبگزارش
0 | 0
apparatus٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٠Quiet terror : شبکه ترورگزارش
2 | 0
estimation١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥ارزیابیگزارش
2 | 0
sold١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥عرضه کردنگزارش
2 | 0
stark٠٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥بی رودربایسیگزارش
2 | 0
veiled١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠غیرمستقیمگزارش
2 | 0
twist١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩چرخشگزارش
2 | 0
appointments٠٩:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤appointments military: مناصب نظامیگزارش
2 | 0
powerful٠٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤کلانگزارش
2 | 0
quite like٠٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤قبول داشتگزارش
0 | 0
quite like٠٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤خوشش میومدگزارش
0 | 0
pretty rowdy٠٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤بسیار خشن و مخوفگزارش
0 | 0
sympathetic٠٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤هم سو ؛گزارش
2 | 1
reeling١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢١غیر منتظرهگزارش
0 | 1
agrees٠٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢١تعهدگزارش
0 | 1
superstate١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣ابر قدرتگزارش
0 | 1
picked up١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٣به کار گرفتنگزارش
2 | 0
twisted١٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩شیطان صفتگزارش
2 | 0
articulate١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩خطیبگزارش
0 | 0
troublesome١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠١روانپریشگزارش
5 | 0