مهدی پیمان مهر

مهدی پیمان مهر مترجم و تهیه کننده زینویس برای فیلم ، سریال و مستند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهattachment١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٦/١٩وابستگی عاطفیگزارش
0 | 0
dent١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩دهن کجیگزارش
0 | 0
worms١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٩مخمصه، پر دردسرگزارش
0 | 0
vile٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٩حالا اگه دوست دارید ( حروم زاده ) هم معنی میدهگزارش
0 | 0
sees٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٩به دست آوردن یا یافتنگزارش
2 | 0
prime٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩اصلی ترینگزارش
0 | 0
unease٠٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نارضایتیگزارش
0 | 0
united community١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٨جامعه مدنیگزارش
0 | 0
national community١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٨جامعه متحدگزارش
0 | 0
grand١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١خیرخواهانهگزارش
0 | 0
realy٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٨در واقعگزارش
0 | 1
order٠٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧آیین نامهگزارش
5 | 0
delivers٠٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٥بازدهی داشتنگزارش
0 | 1
relishes١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨لذت بردنگزارش
0 | 0
tasked١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣تربیت کردنگزارش
2 | 0
task١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣بازجوییگزارش
2 | 0
leading light٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٢٨عضو پیشروگزارش
2 | 0
leading light٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٨عضو برجستهگزارش
5 | 0
womaniser٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٧خانم بازگزارش
2 | 0
womaniser٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٧زنبارهگزارش
2 | 0
brings١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٢١در پیش گرفتهگزارش
7 | 1
formality١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٢١خط و مشیگزارش
7 | 0
throws٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٤وقف کردن گزارش
7 | 1
wheeler٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠١به گردش در آوردنگزارش
5 | 0
wheeler dealing٠٢:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠١معاملات پشت پردهگزارش
2 | 0