برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدي دره زرشکي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرا حدي
post-limit stiffness
سختي فرا حدي
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

2 در مهندسي عمران
pitch of the bolts
فاصله بين پيچ ها
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

3 بدون اتلاف انرژي ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

4 بر انگيختن
١٣٩٩/٠٤/١١
|

5 ذکر شده است ١٣٩٩/٠٤/١١
|

6 سوراخ آدم رو ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

7 خمشي-برشي ١٣٩٩/٠١/١٨
|