مهدی گنجی

مهدی گنجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهawake٢٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣شب زنده داری بیدار ماندنگزارش
14 | 0
anxious٢٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣مضطرب نگرانگزارش
32 | 1
adventurous٢٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣ماجراجوگزارش
37 | 1
tie١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢کراوات گره زدن مساوی شده ( در مسابقات )گزارش
44 | 2
tight٢٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠تنگ جوراب شلواری کیپگزارش
18 | 2
interrupt٢٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠وقفه گزارش
25 | 1
greedy٢٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠حریص طمع کارگزارش
21 | 1
fearless٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠نترسگزارش
7 | 1
ingredient٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٩عناصر ترکیبات اجزای تشکیل دهندهگزارش
30 | 2
maximize٢٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٨بیشینه کردنگزارش
12 | 1
hope٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٨Wish امیدوار بودن امید داشتنگزارش
21 | 4
fussy٢٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٨ایرادگیر داد و بیداد کن مشکل پسندگزارش
21 | 2
wash up٢٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٨دست و رو شستنگزارش
18 | 1
loose٢٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٨گشاد آزاد ( لباس )گزارش
23 | 2
imagine٢٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٨تصور کردن خیال پردازی کردنگزارش
44 | 3
golden٢٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٨طلاییگزارش
12 | 1
talkative٢٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٨وراج پرچانهگزارش
21 | 1
serious٢٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٨جدی مصممگزارش
21 | 2
quality٢٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٨کیفیتگزارش
67 | 2
option٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٨گزینهگزارش
57 | 0
take place٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٨رخ دادن اتفاق افتادن برگزارشدنگزارش
28 | 1
roller coaster٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٨ترن هوایی نوسانات روحی و روانیگزارش
69 | 1
opinion٠٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/١٦نظر عقیده رایگزارش
18 | 2
raw٠٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٦کال نپخته بکر دست نخوردهگزارش
16 | 0
brought٠٠:٠٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٦گذشته bring آورده شده نقل شدهگزارش
46 | 2
service٠٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٦خدمات دهیگزارش
9 | 1
prepared food٠٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٦غذای حاضریگزارش
21 | 1
muffin٢٣:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٥کیک گرد کوچکگزارش
28 | 1
abbreviation٢٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٥اختصارگزارش
7 | 0
abbreviation٢٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٥علامت اختصاریگزارش
14 | 0
server٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٥سرویس دهنده - گارسونگزارش
18 | 1
garnish٢٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٥تزیین غذاگزارش
5 | 0
sushi٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٥ماهی خام. سوشیگزارش
14 | 1
popular٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٥محبوبگزارش
28 | 2
specialize٢٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٥متخصصگزارش
12 | 1
specialize in٢٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٥متخصص درگزارش
18 | 0
egg yolk٢٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٥زرده تخم مرغگزارش
18 | 0
sliver١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٢خلال خلال. تکه تکه. قطعه.گزارش
5 | 0
multi function٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٣١چند منظورهگزارش
5 | 0
on average١٢:١١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨به طور میانگینگزارش
78 | 1
dromedary camel١١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨یکی از انواع شتر برای آموزش و سوار شدن. شتر جماز.گزارش
9 | 1
against١٥:٢٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣ضد - علیهگزارش
30 | 1
magor١٥:٠٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣Magor in تحصیل کردن درگزارش
2 | 1