برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

م.مهدی معتمدتبار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بیان شفاهی

Oral reproduction of stories
بیان شفاهی داستان
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

2 رویکردها (زبانشناسی) ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

3 ساختارگرائی (زبانشناسی) ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

4 ساختارگرایی ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

5 مترجم معتبر ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

6 رفتارگرائی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

7 واج شناسی، صدا شناسی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

8 رابطه متقابل (پزشک و بیمار) ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

9 ضمنی، استنباطی ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

10 چرخاند ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

11 توجیه خویشتن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

12 بازگرداندن (حقوق) ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

13 تحمل ابهام ١٣٩٨/٠١/١١
|

14 فکر و تعمق ١٣٩٨/٠١/١١
|

15 واکنش گرا، دارای عکس العمل ١٣٩٨/٠١/١١
|

16 (زبان) از جزء به کل رسیدن ١٣٩٨/٠١/١١
|

17 (زبان) از کل به جزء رسیدن ١٣٩٨/٠١/١١
|

18 (عاطفی).
Affective feeling حس عاطفی
١٣٩٨/٠١/١١
|

19 (زبان) تمرینات ١٣٩٨/٠١/١١
|

20 مراجعه به ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

21 (زبان) قیاسی، استقرائی ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

22 تآکید شده ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

23 از طریق جستجو و تحقیق. ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

24 وسیع ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

25 موضوع، مقاله ١٣٩٧/١٢/١٤
|

26 موضوع، مقاله ١٣٩٧/١٢/١٤
|

27 به شکل اولیه (سالم نگه داریم). ١٣٩٧/١٢/١٣
|

28 ناله کردن و
با صدایی آرام گریه کردن
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

29 بی حرکت، خُشکِش زد ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

30 چیز غیر مهم ١٣٩٧/١١/٢٦
|

31 Economic leap ١٣٩٧/١١/٢٤
|

32 مِن مِن کرد ١٣٩٧/١١/١٣
|

33 پاره شدن ١٣٩٧/١١/١٣
|

34 سهل انگاری ١٣٩٧/١١/١٣
|

35 وسیله ای یادگاری از پیشینیان ١٣٩٧/١١/١٣
|

36 می لرزید ١٣٩٧/١١/١٣
|

37 چانه ١٣٩٧/١١/١٣
|

38 قرمز شد ١٣٩٧/١١/١٣
|

39 جریان
against the tide مقابل جریان
١٣٩٧/١٠/١٢
|