م.مهدی معتمدتبار

  م.مهدی معتمدتبار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoral reproduction١٧:٣٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٨بیان شفاهی Oral reproduction of stories بیان شفاهی داستانگزارش
9 | 0
approaches١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٧رویکردها ( زبانشناسی )گزارش
55 | 1
structuralism٢٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٣/١٠ساختارگرائی ( زبانشناسی )گزارش
14 | 0
structuralism١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/١٠ساختارگراییگزارش
14 | 0
faithful translator١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢مترجم معتبرگزارش
9 | 0
behaviourism١٥:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧رفتارگرائیگزارش
23 | 0
phonology١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧واج شناسی، صدا شناسیگزارش
18 | 1
converseness١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧رابطه متقابل ( پزشک و بیمار )گزارش
18 | 0
implicity١٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦ضمنی، استنباطیگزارش
12 | 0
twirled١٤:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣چرخاندگزارش
14 | 0
self justifying١١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٨توجیه خویشتنگزارش
9 | 0
restoring١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦بازگرداندن ( حقوق )گزارش
12 | 0
ambiguity tolerance٢٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/١١تحمل ابهامگزارش
12 | 0
reflective٢٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/١١فکر و تعمقگزارش
18 | 1
impulsive٢٢:٤١ - ١٣٩٨/٠١/١١واکنش گرا، دارای عکس العملگزارش
18 | 1
inductive٢٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠١/١١( زبان ) از جزء به کل رسیدنگزارش
99 | 1
deductive٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/١١( زبان ) از کل به جزء رسیدنگزارش
101 | 0
affective٢٢:١٤ - ١٣٩٨/٠١/١١( عاطفی ) . Affective feeling حس عاطفیگزارش
21 | 1
drills٠٨:٣٩ - ١٣٩٨/٠١/١١( زبان ) تمریناتگزارش
23 | 0
recourse١٨:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠٩مراجعه بهگزارش
12 | 1
deductive١٧:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٩( زبان ) قیاسی، استقرائیگزارش
14 | 1
emphasized١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٩تآکید شدهگزارش
12 | 0
deductively١١:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٩از طریق جستجو و تحقیق.گزارش
9 | 0
immense١٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٦وسیعگزارش
12 | 0
theme١١:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/١٤موضوع، مقالهگزارش
41 | 2
in shape٠٨:٢٦ - ١٣٩٧/١٢/١٣به شکل اولیه ( سالم نگه داریم ) .گزارش
16 | 1
whimpers١٥:٣٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦ناله کردن و با صدایی آرام گریه کردنگزارش
5 | 0
paralyzed١٥:١٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بی حرکت، خُشکِش زدگزارش
16 | 1
trifles٢١:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٢٦چیز غیر مهمگزارش
5 | 0
جهش اقتصادی٠٨:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٢٤Economic leapگزارش
9 | 0
whispered٢١:١٤ - ١٣٩٧/١١/١٣مِن مِن کردگزارش
18 | 2
tore٢١:٠٧ - ١٣٩٧/١١/١٣پاره شدنگزارش
39 | 1
carelessness٢١:٠٥ - ١٣٩٧/١١/١٣سهل انگاریگزارش
9 | 0
heirloom٢١:٠٣ - ١٣٩٧/١١/١٣وسیله ای یادگاری از پیشینیانگزارش
25 | 1
trembled٢٠:٥٧ - ١٣٩٧/١١/١٣می لرزیدگزارش
32 | 1
chin٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/١١/١٣چانهگزارش
18 | 1
reddened٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/١١/١٣قرمز شدگزارش
12 | 0
tide١٤:١٤ - ١٣٩٧/١٠/١٢جریان against the tide مقابل جریانگزارش
41 | 1