برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی عبدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشکوک، مظنون، مردد (هم صفت فاعلی هست و هم صفت مفعولی) ١٣٩٩/١٢/١٥
|

2 مایوس، درمانده،
دلگیر، غم انگیز
ناچیز، افتضاح
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

3 brain= مغز )اسم(
brains= نابغه، نخبه )صفت(
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

4 خیلی وقته که میخوام... ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

5 گل خوردن (مسابقه) ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

6 با توجه به تفاوت فرضیه و نظریه، این کلمه به صورت علمی فقط معنی "فرضیه" دارد ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

7 "با عزم و اراده و مصمم" معنی درستی از این واژه نخواهد بود. این کلمه بار منفی داره.
" سنگدل و بی رحم" بهترین معانی میتونه براش باشه
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

8 معتقد به نظریه آفرینش، آفرینش گرا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

9 صاحبکار ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

10 خفن ١٣٩٩/١٢/٠٥
|