برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد خرمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تصویر کلی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

2 تصویر کلی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

3 Big picture leader
رهبر اینده نگر
١٣٩٩/٠٢/١١
|

4 🤓 frontline worker


used to describe an employee who deals directly with customers, or who is directly involved in making a product:
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

5 to be doing something:
What are you up to at the moment?
١٣٩٩/٠١/١٦
|

6 (as) good as new

in very good condition again, after not working well:
Yaman fixed my computer, and now it’s good as new.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

7 Dance to
رقص با اهنگ
١٣٩٩/٠١/١١
|

8 واژه ای برای صدا زدن بچه ها ١٣٩٩/٠١/١١
|

9 درست در شد (شیرازی) ١٣٩٩/٠١/١٠
|

10 the part that is left when other people or things are gone, used, etc. : the remainder
You bring these bags in, and I'll bring the rest.
—often ...
١٣٩٩/٠١/١٠
|

11 Excellent; great; very successful. ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

12 used to tell a person to say something that he or she does not want to say or is having difficulty saying
OK, out with it. Tell me what's botherin ...
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

13 تغذیه کردن
نقش ان فعل است
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

14 someone's fill is as much as they want or can deal with:
He took only a few minutes to eat/drink his fill.
I'd had my fill of his rude remarks.
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

15 no sooner had/did ... than
used to say that something happened
almost immediately after something else

No sooner had he sat down than ...
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

16 Us
Handbag in UK
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

17 تمیز کردن
لباس مریض در بیمارستان
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

18 Boarding is the entry of passengers onto a vehicle, usually in public transportation. ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

19 ی جورایی بیشتر ترین ولی slang هست ١٣٩٨/١٢/٢١
|

20 I think
Come on do something
١٣٩٨/١٢/١٦
|

21 Medical speciality ١٣٩٨/١١/٠٩
|

22 نوعی قارچ ١٣٩٨/١١/٠٥
|

23 برنده جایزه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

24 noun
plural noun: sonatas
a composition for an instrumental soloist,
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

25 هر چه سریعتر ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

26 همراه صفت یا انجام کاری برای تاکید دادن آن میآید و ترجمه لفظی اش اشتباه هست ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

27 بی احترامی کردن
Don't dis/diss me man
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

28 Public schools ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

29 قابل تعمیر ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

30 مغازه آهنگ فروشی ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

31 که روی آن ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

32 The other part
For the rest of my life
بقیه زندگی من یاقسمتی از زندگی من
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

33 ذخیره آبی پشت سد ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

34 جوانه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

35 پیشگاه خانه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

36 خس و خاشاک
مال دنیا (مجاز)
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

37 گفتار، گفتگو ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

38 بی کار. (آنندراج ). مرد بی کار و بی شغل . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعطل شود. ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

39 در زیست شناسی، توالی ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

40 اگزوسیتوز سریع پروتئین ها ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

41 حالت دندانه دار ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 humor
• She has a good sense of humor.
• او حس شوخ طبعی خوبی دارد
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|