محمد خرمی

محمد خرمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبیتوته١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٦شیفت شب بودن پزشکانگزارش
2 | 1
differentiation٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٤وقتی جنین شکل میگیرد ، differentiation پروسه مهمی در تشکیل و تکامل جنین است.گزارش
5 | 0
ثبات١٣:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/١٢در الکتروگاردیوگرام دستگاه ثبات یعنی دستگاهی که ثبت میکند یا دستگاه ثبت کنندهگزارش
0 | 0
the bigger picture٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٢تصویر کلیگزارش
9 | 0
the big picture٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٢تصویر کلیگزارش
0 | 0
big picture٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/١١Big picture leader رهبر اینده نگرگزارش
5 | 1
front line٠٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٣🤓 frontline worker used to describe an employee who deals directly with customers, or who is directly involved in making a product:گزارش
5 | 1
be up to١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٦to be doing something: What are you up to at the moment?گزارش
9 | 0
good as new١٥:٣١ - ١٣٩٩/٠١/١٣( as ) good as new in very good condition again, after not working well: Yaman fixed my computer, and now it’s good as new.گزارش
0 | 1
dance to the beat٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/١١Dance to رقص با اهنگگزارش
2 | 0
bao bao١٠:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١١واژه ای برای صدا زدن بچه هاگزارش
0 | 0
come true٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٠درست در شد ( شیرازی )گزارش
5 | 1
the rest٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠the part that is left when other people or things are gone, used, etc. : the remainder You bring these bags in, and I'll bring the rest. —often of W ... گزارش
37 | 2
bomb ass٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٧Excellent; great; very successful.گزارش
0 | 0
out with it١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٦used to tell a person to say something that he or she does not want to say or is having difficulty saying OK, out with it. Tell me what's bothering y ... گزارش
7 | 0
nourish٠٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٦تغذیه کردن نقش ان فعل استگزارش
18 | 0
fill١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٥someone's fill is as much as they want or can deal with: He took only a few minutes to eat/drink his fill. I'd had my fill of his rude remarks.گزارش
5 | 1
no sooner did٠٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٤no sooner had/did . . . than used to say that something happened almost immediately after something else No sooner had he sat down than the 🔧 pho ... گزارش
7 | 0
purse٠٣:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٨Us Handbag in UKگزارش
2 | 1
scrub٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٧تمیز کردن لباس مریض در بیمارستانگزارش
12 | 0
boarding١٩:٣٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٥Boarding is the entry of passengers onto a vehicle, usually in public transportation.گزارش
2 | 1
mostest٠٥:٥٥ - ١٣٩٨/١٢/٢١ی جورایی بیشتر ترین ولی slang هستگزارش
5 | 0
c'mon do something١٥:٢٤ - ١٣٩٨/١٢/١٦I think Come on do somethingگزارش
0 | 0
xenotransplant١٥:١٥ - ١٣٩٨/١١/٠٩Medical specialityگزارش
2 | 0
candida٠٧:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٠٥نوعی قارچگزارش
9 | 0
prizewinner١٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٥برنده جایزهگزارش
0 | 0
sonata١٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٥noun plural noun: sonatas a composition for an instrumental soloist,گزارش
5 | 0
as quickly as possible١٤:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢١هر چه سریعترگزارش
18 | 0
by far٠٥:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٣همراه صفت یا انجام کاری برای تاکید دادن آن میآید و ترجمه لفظی اش اشتباه هستگزارش
21 | 1
dis٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩بی احترامی کردن Don't dis/diss me manگزارش
18 | 0
state schools١٦:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩Public schoolsگزارش
0 | 0
fixable١٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠قابل تعمیرگزارش
18 | 0
tunes store١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٩مغازه آهنگ فروشیگزارش
5 | 0
on which١٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٥که روی آنگزارش
60 | 2
for the rest١٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/١٣The other part For the rest of my life بقیه زندگی من یاقسمتی از زندگی منگزارش
5 | 0
reservoir١٩:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩ذخیره آبی پشت سدگزارش
18 | 0
دهلیز خانه١٦:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣پیشگاه خانهگزارش
0 | 1
حطام٠١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣خس و خاشاک مال دنیا ( مجاز )گزارش
7 | 1
مقال٠١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣گفتار، گفتگوگزارش
5 | 0
متعطل١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢بی کار. ( آنندراج ) . مرد بی کار و بی شغل . ( ناظم الاطباء ) ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) . و رجوع به تعطل شود.گزارش
0 | 0
sequence٢١:١٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٦در زیست شناسی، توالیگزارش
34 | 1
degranulation١٥:١١ - ١٣٩٨/٠٣/١٦اگزوسیتوز سریع پروتئین هاگزارش
12 | 1
serratus١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٥حالت دندانه دارگزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهhumor٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤
• She has a good sense of humor.
او حس شوخ طبعی خوبی دارد
41 | 3