برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد دانیال بیگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آشکوب زبرین فارسیه طبقه فوقانیه ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

2 screw you ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

3 سِتُرگ ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

4 کسانی که میگن قاشق واژه ترکیه خیلی غلط کردن قاشق معرب کفچک واژه پهلویه ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

5 واژه قاشق معرب واژه فارسی کهن کَفچَک است. معادل فارسی آن کفچه است که از کَفچَک (kafčak) فارسی میانه بازمانده است. در دیگر زبانهای ایرانی مانند کردی � ... ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

6 واژه قاب ریشه ایرانی سغدی دارد و به معنی ظرف است.در مورد واژه بُش، هنوز هیچ منبع آکادمیکی دربارهٔ ریشه این واژه اظهار نظر نکرده‌است. نظر عامه براین ا ... ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

7 در پاسخ به علی واژه قاشق معرب واژه فارسی کهن کَفچَک است. معادل فارسی آن کفچه است که از کَفچَک (kafčak) فارسی میانه بازمانده است. در دیگر زبانهای ایرا ... ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

8 در پاسخ به علی
واژه قاب ریشه ایرانی سغدی دارد و به معنی ظرف است. در مورد واژه بُش، هنوز هیچ منبع آکادمیکی دربارهٔ ریشه این واژه اظهار نظر نکرده‌اس ...
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

9 بحث یا جنجال
مشکل یا مساله یا معضل
بحران یا تنگنا
نقد
سردرگمی یا آشفتگی
پویش، جنبش، مسابقه، رویداد
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

10 آبِشخور نِگَر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

11 فراآیین ١٣٩٩/٠١/١٦
|

12 پرهام = طبیعت
پرهامی= طبیعی
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

13 پرهام ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

14 طبیعی = پرهامی
طبیعت= پرهام
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

15 دل میشه قلب نمیدونم این واژه رو چرا برا شکم بکار میبرن تو تارنما های پارسی ١٣٩٨/١١/١٧
|