برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

م بیک

پاسدار زبان پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غسل از سر تا پا شستن است می شود گفت
سراشست
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

2 چیخوان
چیزی را می خوانیم
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

3 توی بین
چون می شود از ویترین چکیده ای از آنچه در مغازه هست را دید پس می توان توی مغازه را از خیابان دید می شود توی بین
١٣٩٩/٠٥/١٢
|

4 به گفته قدیمی ها
دست پیش رو
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

5 خاک پیش ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

6 پا پیش مهمان رفتن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

7 پیش خم ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

8 ستان پیمان ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|