م بیک

م بیک پاسدار زبان پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهغسل١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣غسل از سر تا پا شستن است می شود گفت سراشستگزارش
2 | 1
کتاب١١:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٤چیخوان چیزی را می خوانیم گزارش
9 | 2
ویترین٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٢توی بین چون می شود از ویترین چکیده ای از آنچه در مغازه هست را دید پس می توان توی مغازه را از خیابان دید می شود توی بینگزارش
12 | 1
قنوت٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣به گفته قدیمی ها دست پیش روگزارش
2 | 0
سجده٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣خاک پیشگزارش
5 | 0
بدرقه٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣پا پیش مهمان رفتنگزارش
12 | 1
نذر٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣ستان پیمانگزارش
5 | 0