محمد کمالی

محمد کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهimpressive١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣ستودنی - تحسین برانگیز گزارش
46 | 1
compliant١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣compliant : اطاعت گر compliance : اطاعت گریگزارش
23 | 1
fizzle out٠٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣کم سو شدن نامحتمل شدن ( تدریجی )گزارش
18 | 0
dispense٠٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣توزیع کردن ( در جامعه )گزارش
34 | 1
specificity٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢مشخص بودگی - معلوم بودگی - معین بودگی ( شاید این معانی دقیقا به این شکل ، در فارسی موجود نباشند و صرفا جهت درک معنی هستند )گزارش
30 | 1