محمد کمالی

محمد کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpropulsion١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣جلو بری . سوق دهی . به پیش رانیگزارش
34 | 0
impress١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣تحسین برانگیختن ( در فردی ) تحت تاثیر قرار دادن ( شخصی )گزارش
51 | 1
impression١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣حس گرفت ( برداشت حسی ) حس دهیگزارش
32 | 1
impressive١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣ستودنی - تحسین برانگیز گزارش
51 | 1
compliant١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣compliant : اطاعت گر compliance : اطاعت گریگزارش
25 | 1
fizzle out٠٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣کم سو شدن نامحتمل شدن ( تدریجی )گزارش
18 | 0
dispense٠٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣توزیع کردن ( در جامعه )گزارش
41 | 1
specificity٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢مشخص بودگی - معلوم بودگی - معین بودگی ( شاید این معانی دقیقا به این شکل ، در فارسی موجود نباشند و صرفا جهت درک معنی هستند )گزارش
34 | 1