برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درخواست در اختیار گیری چیزی (رسمی) ١٣٩٩/١١/٠٥
|

2 پیش دستانه - پیش خواهانه ( به جای واکنش دهی پس از اتفاقی = reactive ) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

3 به طور پیشدستانه ( و نه واکنش نشان دادن پس از اتفاقی = reactively ) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

4 هم وابسته ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

5 زیستایی
مانایی
١٣٩٩/١٠/١٠
|

6 مقدمتا ( first of all ) ١٣٩٩/١٠/١٠
|

7 نمایه وار - ترسیم وار ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

8 نتیجه بخشی. کارگری ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

9 گردش کاری ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

10 تبحر ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

11 for-profit :سود محور ( تاسیس برای کسب منفعت ) - انتفاعی
non-profit : سود نامحور ( تاسیس برای هدفی غیر از منفعت ) = غیر انتفاعی
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

12 روشن نگری ، روشن فهمی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

13 هم فهمی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

14 واسطه گر ( اسم)
واسطه گر ( صفت)
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

15 زمینه سازی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

16 - گسیل کردن (شخصی/چیزی)
- سریعا کار را ساختن ( مثال : شکست دادن سریع حریف)
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

17 عادی شده ( هر جا واقع ) ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

18 صرفه جویانه. مقتصدانه ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

19 non-profit : سود نامحور ( تاسیس برای هدفی غیر از منفعت ) = غیر انتفاعی

for-profit :سود محور ( تاسیس برای کسب منفعت ) - انتفاعی
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

20 epitomize = مثال بارز بودن (بهترین نمونه بودن)
epitome = مثال بارز
The epitome of sth = مثال بارز چیزی
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

21 ( موضوع) جنجال ساز = controversial
(شخص) جر و بحث گر =argumentative
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

22 تا حد نرمال ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

23 گام بلند
پیشرفت (در توسعه چیزی)
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

24 قطار در حال حرکت ( فعالیتی پرگرایش ) ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

25 (اسم) : تند خویی - زود آتشی
(فعل by) : کم شدت گشتن با
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

26 1 . (به وضوح) نشان دادن = ابراز کردن
2. (علنا) نشان دادن خواسته ای = تظاهرات
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

27 ترک (محل، مکان ) ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

28 دور کاری ( کار از خارج شرکت) ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

29 غیر قابل قبول
غیر قابل پذیرش
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

30 باعث گر ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

31 ١. مشارکتی (شامل و بین اعضای یک گروه و مجموعه)
٢. شرکتی ( مربوط به کمپانی)
١٣٩٩/٠٩/١١
|

32 پویش ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

33 برگزیده ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

34 حق متعلقه
حق برخوداری
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

35 مربوطه . متعلقه
( صفتی که قبل از اسم جمع می آید جهت اشاره به تعلقات افراد یا اشیای جمله )
the respective roles of teachers and student ...
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

36 عمق پیما
( زیردریایی کوچک معمولا برای تحقیقات علمی )
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

37 بسیار مشابه با ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

38 میزان برداشت ( محصول ، سود ...) ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

39 societal = جامعه ای ( نه لزوما جامعه انسانی)

social = جمعی (انسانی)
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

40 ( ایده ، باور ) - گستراندن در جامعه
(گیاه) - گیاه افزایی کردن به وسیله گیاه مادر
(جانداران) - تکثیر گشتن١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

41 برگزیدن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

42 میوه دهی.
به حاصل رسی
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

43 نتیجه ای غیر منتظره ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

44 موافقت گر
آمین گر
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

45 - پر کلام
- طولانی مطلب
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

46 دور نگاه ( نگاه در مورد آینده )
نگاه بیرونی ( نگاه به زندگی و جهان )
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

47 جلو بری . سوق دهی . پیش رانی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

48 تحسین برانگیختن ( در فردی) - تحت تاثیر قرار دادن (شخصی) ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

49 حس گرفت - بر گرفت - برداشت حسی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

50 ستودنی - تحسین برانگیز
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|