محمد کمالی

محمد کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdetriment١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨to the detriment of : به قیمت آسیب زدن به without detriment to : بدون آسیب بهگزارش
0 | 0
save face١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٠وجهه رو حفظ کردنگزارش
2 | 0
warden١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣پاسبان ( شخص مراقب و ناظر بر عملکرد صحیح چیزی ) - بان ( پاسبان، نگهبان ، محیط بان ، پارکبان و. . . )گزارش
2 | 0
topology١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢ساختارگانگزارش
5 | 0
reticence١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦بی میلی به صحبتگزارش
7 | 0
close out١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بند و بساط خاصی را تماما جمع کردنگزارش
5 | 0
rig١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٥سکوی نفتی یا گازی دکل نفتی یا گازیگزارش
5 | 0
tiered١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٥ردیف ردیف گزارش
5 | 0
reciprocate١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٢١عمل به مثل کردن احساس متقابل داشتنگزارش
5 | 0
settlement١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/١٩سازش - توافق سکونت گاهگزارش
5 | 0
rip off٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٩تلکه کردن کسی دزدیدن چیزیگزارش
9 | 0
loophole١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨شکاف قانونی خلا قانونی راه در روگزارش
16 | 0
utility١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨شرکت توزیع کننده انرژی ( برق - گاز ) مجموعه نرم افزار کاربردی کامپیوترگزارش
9 | 0
nascent٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨زود آیند در حال پیدایشگزارش
7 | 0
at the mercy of٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٧به امان ِ به امید ِگزارش
5 | 0
to put this in perspective٢٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٧برای اینکه یک دید داشته باشیم ( از جهت مقایسه )گزارش
2 | 0
scratch the surface٢٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٧scratch the surface of پرداختن فقط به بخش کوچکی ازگزارش
9 | 0
seismic١٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٧زلزله گون ( بسیار بزرگ و جدی ) تکان گرگزارش
2 | 1
stray١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٧منحرف شدن ( از مسیر ) به بیراهه رفتن ( در صحبت )گزارش
7 | 0
enablement١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٧ممکن سازی مقدور سازیگزارش
2 | 0
spot on٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٦کاملا صحیحگزارش
9 | 0
spooky٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٦شبح ناک - وهم ناکگزارش
7 | 0
emergence٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٤سر بر آوریگزارش
5 | 0
compromise١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٢لطمه زدن به اصول چیزیگزارش
12 | 0
skew١٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٤اشتباه نشان دادن ( نتیجه گزارش ، آزمایش ، ایده . . . )گزارش
9 | 0
faulty٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦نا صحیحگزارش
5 | 0
that is to say١٩:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٥این طور بگوییم . . .گزارش
14 | 0
unequivocally١٦:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/١٥بدون ذره ای شکگزارش
2 | 0
yearn١٦:١٣ - ١٣٩٩/١٢/١٥سالها آرزو کردن = longگزارش
5 | 0
assimilation١٤:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٥- درک و به کارگیری ( ایده های جدید ) پذیرفته شدگی ( در یک جامعه )گزارش
5 | 0
solitude١٢:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/١٥تک گزینی - تک مانیگزارش
7 | 0
understandably١٢:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٥قابل درکانه - درک پذیرانهگزارش
5 | 1
in contrast١٢:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/١٤متفاوتاًگزارش
9 | 1
viable١١:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/١٢- موفقیت پذیر، قابل موفقیت ( طرح، ایده، پروژه. . . ) - زیست پذیر، زیستا ( موجود )گزارش
12 | 1
aggregation١٠:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٢تجمیع = ساخت یک مجموع از ترکیب اعداد ( یا چیز ها )گزارش
5 | 0
far from١١:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٨اگر far from ابتدای جمله ( با verb ing ) بیاید به معنی "عوضِ" … far from helping the situation = عوض ِ کمک به شرایط . . …far from being glad = عو ... گزارش
28 | 0
counterpart١٤:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٥هم نقش - هم تاگزارش
12 | 1
favour١٤:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٥- یاری رسانی - یاری رساندنگزارش
5 | 0
requisition١٨:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٠٥درخواست رسمی برای در اختیار گیری چیزیگزارش
7 | 0
proactive١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٣٠پیش دستانه - پیش خواهانه ( به جای واکنش دهی پس از اتفاقی = reactive )گزارش
9 | 0
proactively١٦:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٣٠به طور پیشدستانه ( و نه واکنش نشان دادن پس از اتفاقی = reactively )گزارش
9 | 0
symbiotic١٥:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٣٠هم وابستهگزارش
5 | 0
viability٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠زیستایی ماناییگزارش
7 | 0
preliminarily١١:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠مقدمتا ( first of all )گزارش
12 | 0
schematic٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٧نمایه وار - ترسیم وارگزارش
5 | 0
efficacy٢٣:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧نتیجه بخشی. کارگریگزارش
9 | 0
turnover٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٧گردش کاریگزارش
9 | 1
proficiency١٣:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٧تبحرگزارش
9 | 0
for profit١١:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧for - profit :سود محور - انتفاعی ( تاسیس برای کسب منفعت ) non - profit : سود نامحور = غیر انتفاعی ( تاسیس برای هدفی غیر از منفعت )گزارش
16 | 0
enlightenment١٩:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٦روشن نگری ، روشن فهمیگزارش
14 | 0