محمد کمالی

محمد کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfavour١٤:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٥- یاری رسانی - یاری رساندنگزارش
16 | 0
requisition١٨:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٠٥درخواست رسمی برای در اختیار گیری چیزیگزارش
16 | 0
proactive١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٣٠پیش دستانه - پیش خواهانه ( به جای واکنش دهی پس از اتفاقی = reactive )گزارش
23 | 0
proactively١٦:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٣٠به طور پیشدستانه ( و نه واکنش نشان دادن پس از اتفاقی = reactively )گزارش
30 | 0
symbiotic١٥:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٣٠هم وابستهگزارش
9 | 0
viability٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠زیستایی ماناییگزارش
16 | 0
preliminarily١١:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠مقدمتا ( first of all )گزارش
16 | 0
schematic٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٧نمایه وار - ترسیم وارگزارش
12 | 1
efficacy٢٣:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧نتیجه بخشی. کارگریگزارش
18 | 0
turnover٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٧گردش کاریگزارش
14 | 1
proficiency١٣:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٧تبحرگزارش
18 | 0
for profit١١:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧for - profit :سود محور - انتفاعی ( تاسیس برای کسب منفعت ) non - profit : سود نامحور = غیر انتفاعی ( تاسیس برای هدفی غیر از منفعت )گزارش
34 | 0
enlightenment١٩:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٦روشن نگری ، روشن فهمیگزارش
21 | 0
rapport١٥:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٦هم فهمیگزارش
23 | 0
intermediary٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥واسطه گر ( اسم ) واسطه گر ( صفت )گزارش
16 | 0
groundwork٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤زمینه سازیگزارش
21 | 0
dispatch١٦:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٤- گسیل کردن ( شخصی/چیزی ) - سریعا کار را ساختن ( مثال : شکست دادن سریع حریف )گزارش
32 | 1
commonplace٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢عادی شده ( هر جا واقع )گزارش
16 | 0
sparingly١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢صرفه جویانه. مقتصدانهگزارش
18 | 0
nonprofit١٦:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٢non - profit : سود نامحور - غیر انتفاعی ( تاسیس شده برای هدفی غیر از منفعت ) for - profit :سود محور - انتفاعی ( تاسیس شده برای کسب منفعت )گزارش
37 | 0
epitomize١١:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٢epitomize = مثال بارز بودن ( بهترین نمونه بودن ) epitome = مثال بارز The epitome of sth = مثال بارز چیزیگزارش
18 | 0
contentious٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨( موضوع ) جنجال ساز = controversial ( شخص ) جر و بحث گر =argumentativeگزارش
21 | 1
up to par١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧تا حد نرمالگزارش
16 | 0
stride١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧گام بلند پیشرفت ( در توسعه چیزی )گزارش
46 | 0
bandwagon١٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧قطار در حال حرکت ( فعالیتی پرگرایش )گزارش
9 | 0
temper١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٨تند خویی - زود آتشی ( اسم ) کم شدت گشتن با ( فعل ) temper by گزارش
28 | 0
demonstrate١٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥1 . نشان دادن به وضوح = ابراز کردن 2. نشان دادن علنی خواسته = تظاهرات کردنگزارش
39 | 0
egress١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥ترک ( محل، مکان )گزارش
16 | 0
outsourcing١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٣دور کاری ( کار از خارج شرکت )گزارش
21 | 1
abhorrent١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٣غیر قابل قبول غیر قابل پذیرشگزارش
14 | 0
conducive١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٣باعث گرگزارش
14 | 1
corporate١١:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/١١١. مشارکتی ( بین اعضای گروه و مجموعه ) ٢. شرکتی ( سازمانی ) ( مربوط به کمپانی )گزارش
48 | 0
dynamics٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٠پویشگزارش
25 | 1
qualified٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩برگزیدهگزارش
18 | 1
entitlement١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩حق متعلقه حق برخوداریگزارش
18 | 1
respective١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧مربوطه . متعلقه ( صفتی که قبل از اسم جمع می آید جهت اشاره به تعلقات افراد یا اشیای جمله ) the respective roles of teachers and students گزارش
44 | 1
submersible١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦عمق پیما ( زیردریایی کوچک معمولا برای تحقیقات علمی )گزارش
30 | 0
akin to١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦بسیار مشابه باگزارش
14 | 1
yield١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦میزان برداشت ( محصول ، سود . . . )گزارش
23 | 0
societal٠٧:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦societal = جامعه ای ( نه لزوما جامعه انسانی ) social = جمعی ( انسانی )گزارش
51 | 0
propagate١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥گستراندن ( ایده ، باور ) در جامعه گیاه افزایی کردن به وسیله گیاه مادر تکثیر گشتن ( جانداران )گزارش
30 | 0
qualify٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤برگزیدنگزارش
18 | 1
fruition٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤میوه دهی. به حاصل رسیگزارش
14 | 0
fall out٠٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤نتیجه ای غیر منتظرهگزارش
12 | 0
amenable٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨موافقت گر آمین گرگزارش
16 | 1
verbose١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٨- پر کلام - طولانی مطلب گزارش
23 | 0
outlook١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤دور نگاه ( نگاه در مورد آینده ) نگاه بیرونی ( نگاه به زندگی و جهان )گزارش
23 | 0
propulsion١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣جلو بری . سوق دهی . به پیش رانیگزارش
32 | 0
impress١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣تحسین برانگیختن ( در فردی ) تحت تاثیر قرار دادن ( شخصی )گزارش
48 | 1
impression١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣حس گرفت - بر گرفت - برداشت حسیگزارش
30 | 1