برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 حس گرفت - بر گرفت - برداشت حسی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

52 ستودنی - تحسین برانگیز
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

53 تمکین گر - اجابت گر ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

54 کم سو شدن
نامحتمل شدن (تدریجی)
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

55 توزیع کردن (در جامعه) ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

56 مشخصگی - معلوم بودگی.
( این کلمات شاید در فارسی موجود نباشند )
١٣٩٩/٠٨/٠٢
|