برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خود کفا ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 سکوی نفتی یا گازی
دکل نفتی یا گازی
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

3 ردیف ردیف
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

4 عمل به مثل کردن
احساس متقابل داشتن
١٤٠٠/٠١/٢١
|

5 سازش - توافق
سکونت گاه
١٤٠٠/٠١/١٩
|

6 تلکه کردن کسی
دزدیدن چیزی
١٤٠٠/٠١/١٩
|

7 شکاف قانونی
خلا قانونی
راه در رو
١٤٠٠/٠١/١٨
|

8 شرکت توزیع کننده انرژی (برق-گاز)
مجموعه نرم افزار کاربردی کامپیوتر
١٤٠٠/٠١/١٨
|

9 زود آیند
در حال پیدایش
١٤٠٠/٠١/١٨
|

10 به امان ِ
به امید ِ
١٤٠٠/٠١/١٧
|

11 برای اینکه یک دید داشته باشیم ( از جهت مقایسه ) ١٤٠٠/٠١/١٧
|

12 scratch the surface of
پرداختن فقط به بخش کوچکی از
١٤٠٠/٠١/١٧
|

13 زلزله گون ( بسیار بزرگ و جدی )
تکان گر
١٤٠٠/٠١/١٧
|

14 منحرف شدن ( از مسیر )
به بیراهه رفتن ( در صحبت )
١٤٠٠/٠١/١٧
|

15 ممکن سازی
مقدور سازی
١٤٠٠/٠١/١٧
|

16 کاملا صحیح ١٤٠٠/٠١/١٦
|

17 شبح ناک - وهم ناک ١٤٠٠/٠١/١٦
|

18 سر بر آوری ١٤٠٠/٠١/١٤
|

19 لطمه زدن به اصول چیزی ١٤٠٠/٠١/١٢
|

20 اشتباه نشان دادن ( نتیجه گزارش ، آزمایش ، ایده ...) ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

21 نا صحیح ١٣٩٩/١٢/١٦
|

22 این طور بگوییم ... ١٣٩٩/١٢/١٥
|

23 بدون ذره ای شک ١٣٩٩/١٢/١٥
|

24 سالها آرزو کردن = long ١٣٩٩/١٢/١٥
|

25 - درک و به کارگیری ( ایده های جدید)
پذیرفته شدگی ( در یک جامعه )
١٣٩٩/١٢/١٥
|

26 تک گزینی - تک مانی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

27 قابل درکانه - درک پذیرانه ١٣٩٩/١٢/١٥
|

28 متفاوتاً ١٣٩٩/١٢/١٤
|

29 - موفقیت پذیر، قابل موفقیت ( طرح، ایده، پروژه...)
- زیست پذیر، زیستا ( موجود)
١٣٩٩/١٢/١٢
|

30 تجمیع = ساخت یک مجموع از ترکیب اعداد (یا چیز ها) ١٣٩٩/١٢/١٢
|

31 اگر far from ابتدای جمله (با verb ing) بیاید به معنی "عوضِ"

… far from helping the situation
= عوض ِ کمک به شرایط ..

…far fro ...
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

32 هم نقش - هم تا ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

33 - یاری رسانی
- یاری رساندن
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

34 درخواست در اختیار گیری چیزی (رسمی) ١٣٩٩/١١/٠٥
|

35 پیش دستانه - پیش خواهانه ( به جای واکنش دهی پس از اتفاقی = reactive ) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

36 به طور پیشدستانه ( و نه واکنش نشان دادن پس از اتفاقی = reactively ) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

37 هم وابسته ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

38 زیستایی
مانایی
١٣٩٩/١٠/١٠
|

39 مقدمتا ( first of all ) ١٣٩٩/١٠/١٠
|

40 نمایه وار - ترسیم وار ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

41 نتیجه بخشی. کارگری ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

42 گردش کاری ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

43 تبحر ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

44 for-profit :سود محور ( تاسیس برای کسب منفعت ) - انتفاعی
non-profit : سود نامحور ( تاسیس برای هدفی غیر از منفعت ) = غیر انتفاعی
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

45 روشن نگری ، روشن فهمی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

46 هم فهمی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

47 واسطه گر ( اسم)
واسطه گر ( صفت)
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

48 زمینه سازی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

49 - گسیل کردن (شخصی/چیزی)
- سریعا کار را ساختن ( مثال : شکست دادن سریع حریف)
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

50 عادی شده ( هر جا واقع ) ١٣٩٩/١٠/٠٢
|