برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مستاره

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمان گریز (مدت زمان لازم برای غنی کردن بمب اتمی) ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

2 از سر گیری توافقات
توافق مجدد
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

3 حرکت به سمت جلو
رشد کردن
پیشرفت کردن
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

4 سریع
در حال تاختن
در حال توسعه
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

5 وضعیت باد ١٤٠٠/٠٢/٣١
|