برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معصومه احسانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لباس ورزشی
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

2 phrase
به معنی با نشاط
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

3 آرامش و استقامت خودت رو حفظ کن
phrase
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

4 شروع کردن آغاز کردن
مترادف و متضاد
begin start finish
1. I'd like to start off by thanking you all for coming.
1 . می‌خواهم (سخنم را) با ...
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

5 متاسفانه ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

6 contradict syn
محروم کردن دریغ کردن
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

7 animals having a bony or cartilaginous skeleton with a segmented spinal column and a large brain enclosed in a skull or cranium ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

8 مشتاق بودن
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

9 ریختن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

10 ضد تورم
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

11 قطره چشم ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

12 اجزای تشکیل دهنده
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|