امیرمسعودمسعودی

امیرمسعودمسعودی زاده ی تهران1352
دارای دکترای تسهیل گری

بنیان گزاری نخستین ngo در استان تهران

بنیان گزاری نخستین network Marketingقانونی در زمینه ی
هنرهای دستی ایران به نام Taksoo

بنیان گزاری نخستین خانه خصوصی فرهنگی در اروپا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهپروپوزال٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٢پویه انگاره =پروپوزال انجام پویه وفعالیتیگزارش
2 | 1
پورسانت١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/١٢درسدی. سد=100 صد= اشتباه نوشتاری واژه ی سد.گزارش
2 | 1
سازمان مردم نهاد٠٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٦سازمان مردم نهاد نامی ساختگی و تقلبی است به جای سازمان غیر دولتی. سازمان غیر دولتی فرنام درست است. سازمان فرادولتی. ساز مان فرا ایواری:سفا ( ( سف ... گزارش
2 | 0
کنترل٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/١٥بانشگزارش
2 | 0
مد نظر٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٥پیش نگر، پیش چشم.گزارش
2 | 0
لاستیک٠٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٤روییکگزارش
0 | 0
روییک٠٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٤لاستیک گزارش
0 | 0
کیفی١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٣چگونگی، چونی. کمی و کیفی= چند و چونگزارش
2 | 0
محصول٠٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٣کالاگزارش
2 | 1
خدمت٠٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٣پیش یاریگزارش
0 | 0
کاتالوگ٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٣نهاده نماگزارش
0 | 0
منگنه٠٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٣دستگاه منگنه= دستگاه دُوخت منگنه=دُوختگزارش
0 | 0
دیجیتال٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٣دی جی تال= شمارشیگزارش
0 | 1
سکس١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١٢کام رانیگزارش
28 | 1
اسانیک١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/١٢آسان سازی، آسان نمودنگزارش
0 | 0
شخصیت١٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/١٢خویشیکگزارش
5 | 1
شیزوفرنی١٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٢روان دو پارگی، روان دو پارچگیگزارش
0 | 0
ساندویچ٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/١١غازیگزارش
0 | 1
ویچ مند٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١ویچ مند= کسی که دارای گستره ی نیرو رانی و فرمان رانی و راه بری است.گزارش
5 | 0
ویچ٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١١دارای گستره ی توان و نیرومندی. ویچ مند= کسی که دارای گستره ی نیرو رانی و فرمان رانی و راه بری است.گزارش
5 | 1
صنعت٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١پیاوار، فیار، فیدار، فیاوار، فیاور، شوال، اَردَم، مویندی، مویَند، کِرُک، کِروک. گزارش
2 | 0
ویژیدن٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٠تخصیصگزارش
0 | 0
کابل٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣کابل= سیم بافه گزارش
2 | 0
دیبایک١٤:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥دیبایک= هرگونه یک پارچه سازی دارای آماج برای فرآیند یا پویه یا راه بُردرا گویند. زبانزدی است در دانش مانبُدی ( اقتصاد )گزارش
2 | 0
اسانیک گری١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥آسانیک گری= وَرزه دانشی است که دارنده آن با جایگاه چرگه ای که دارا میشود، گرم آگرم پویه ای برای رسیدن به آماج چرگه میشود. آسانیک گری پویه و پیشه ... گزارش
2 | 0
نقاشی٠٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧نخشاییگزارش
7 | 0
گرافیست٠٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧نخشیک گرگزارش
0 | 1
گرافیک٠٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧نخشیکگزارش
2 | 0
هورمون٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٣٠گُندافشان. ( گُند=غده )گزارش
0 | 0
بردیده٠٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧صحنه// سکوی نمایش و تاتر//چندین نما وپلن دارای یک موضوع در هنر فیلم نامه نویسیگزارش
0 | 0
زمود٢١:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٦نگاره، نگار، پیکره، نشان، نگاشت، نیکار//نگاشتن، نگارش//بازیگزارش
2 | 0
ویچ مند٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥آسانیک گری که پویه و پیشه وی ( ( رده بندی ) ) پیوستگان به یک انجمن و تشکل باشد.گزارش
2 | 0
ویچ٠١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥پسوندی برای سرزمین، گستره ی یک سرزمین همانند ( ( ایران ویچ =سرزمین ایران ) ) قلمرو واژه ی پاد و متضاد واژه کشور. کشور مرزبندی و محدود شده ی قلمرو م ... گزارش
14 | 1
هم افزایی٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/١١هم افزایی = Synergy هرگاه دو یا چند نهاد هم آماج و هدف با هم دارای پویه، کنش و واکنش باشند پدیده ای آفریده میشود که آن پدیده ازبرآیند پویه ی تنهای هر ... گزارش
12 | 0
target holding٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/١١دانش آسان سازی روش ها برای رسیدن به یک هدف تیمی یا شخصی در یک تیمگزارش
0 | 0
target holding٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/١١دانش پیاده سازی برنامه ای یک پارچه همگانی برای رسیدن به یک هدف تیمی یا شخصی در یک تیمگزارش
0 | 0
asanism٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/١١آسانیک گری، ارایه راه کار آسان، آسان سازی راه و روش های دشوارگزارش
0 | 0
سامانه٢٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/١١سایت، Site ( در دانش رایانه و کامپیوتر )گزارش
5 | 0
اسانیکا٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/١١سامانه ی آسانیک گریگزارش
0 | 0
چیلو٢٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/١١مزه ی خوش چرب و شیرین انباشتهگزارش
7 | 0