برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود خواجه وندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ممنوعیت پخش خبر (بخصوص اخبار جلسات دادگاه) ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

2 عنوان ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

3 فرسوده ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

4 احیا کردن ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

5 گروه ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

6 بخش , قسمت ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

7 رو راست ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

8 صورتی محو ١٤٠٠/٠٣/١٦
|

9 سینی فر ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

10 تراز ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

11 فاصله ( مکانی ) ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

12 به جا ماندن ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

13 سرکش ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

14 سرمربی ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

15 سه گانه ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

16 تیم ورزشی ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

17 راهی دور بعد کردن (در ورزش ) ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

18 گل تساوی ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

19 مقدار/تعداد زیاد از چیزی ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

20 لیگ برتر ( ورزش ) ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

21 مقابله ای ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

22 بی نظیر ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

23 ابتدای امر ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

24 "گرگ ماده" که از نماد های شهر رم ایتالیاست. ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

25 قابل تمدید ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

26 انگشت اشاره ١٤٠٠/٠٢/١١
|

27 باز کردن( بسته , جعبه) ١٤٠٠/٠٢/١١
|

28 نقش بازی کردن ١٤٠٠/٠٢/١١
|

29 تجزیه و تحلیل کردن, حلاجی کردن مسئله ١٤٠٠/٠٢/١١
|

30 فهماندن ١٤٠٠/٠٢/١١
|

31 بهبود ١٤٠٠/٠٢/١١
|

32 دهن لق , سخن چین ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

33 معترض, شاکی ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

34 لغزنده ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

35 عضو ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

36 راه را هموار کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

37 مربوط به فرهنگ و تاریخ آفریقا ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

38 برگزار کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

39 برگزار کردن (نمایشگاه و ...) ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

40 فاش شده ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

41 زرنگ , هوشیار ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

42 سواری باری ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

43 مسئله,مشکل, بحران ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

44 محصول ( مخصوصا خودرو ) ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

45 آزار دهنده ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

46 مسافرت ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

47 مرکز فروش لوازم باغبانی , فروشگاه وسایل باغبانی ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

48 البته " خاستگاه ملی" صحیح است ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

49 آسیایی های آمریکا (زرد پوستان آمریکا) ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

50 عوارض ١٤٠٠/٠٢/٠١
|