برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود خواجه وندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مسکوت ١٣٩٩/١٢/١٥
|

2 تلاش مذبوحانه ١٣٩٩/١٢/١٥
|

3 راه نجات ١٣٩٩/١٢/١٤
|

4 نظم ١٣٩٩/١٢/١٤
|

5 اخراجی ١٣٩٩/١٢/١٤
|

6 ارائه دادن ١٣٩٩/١٢/١٣
|

7 تلاش برای به پایان رساندن کاری با وجود زمان اندک ١٣٩٩/١٢/١٣
|

8 دست کشیدن روی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

9 در خدمت کسی یا چیزی بودن ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

10 خشونت ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

11 موجود ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

12 کاهش یافتن ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

13 منسوب ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

14 اقدامات سرکوب گرانه ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

15 فراخواندن , دعوت کردن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

16 سیل, هجمه ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

17 تلافی جویانه ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

18 امروزه ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

19 اهداف میان مدت ١٣٩٩/١١/٣٠
|

20 آلاینده ١٣٩٩/١١/٣٠
|

21 مسلط شدن ١٣٩٩/١١/٣٠
|

22 جریان ١٣٩٩/١١/٢٨
|

23 بیرون دادن (کتاب ,فیلم و ... ) ١٣٩٩/١١/٢٦
|

24 غیر قانونی ١٣٩٩/١١/٢٦
|

25 پر احساس , بسیار حساس ١٣٩٩/١١/٢٢
|

26 جدیت ١٣٩٩/١١/١٩
|

27 چاله ١٣٩٩/١١/١٩
|

28 شش عدد ١٣٩٩/١١/١٨
|

29 برنامه اخبار ١٣٩٩/١١/١٧
|

30 دور از دسترس ١٣٩٩/١١/١٧
|

31 آب پیما , وسایلی مانند قایق و کشتی که برای جابه جایی در آب استفاده می شود ١٣٩٩/١١/١٦
|

32 عرصه را تنگ کردن ١٣٩٩/١١/١٣
|

33 قنداق ١٣٩٩/١١/١١
|

34 (متهم) کت بسته , دستبند زده ١٣٩٩/١١/١١
|

35 مرگبار ١٣٩٩/١١/١١
|

36 موضع گرفتن ١٣٩٩/١١/١١
|

37 غیر واقع بین ١٣٩٩/١١/١١
|

38 پر از ١٣٩٩/١١/١١
|

39 جمع و جور کردن ١٣٩٩/١١/١٠
|

40 استعمارگر ١٣٩٩/١١/١٠
|

41 تبدیل کردن ١٣٩٩/١١/١٠
|

42 قرار گرفتن ١٣٩٩/١١/٠٨
|

43 شاهد معتبر ١٣٩٩/١١/٠٨
|

44 ( به قدرت) رسیدن یا رساندن ١٣٩٩/١١/٠٨
|

45 حامی ١٣٩٩/١١/٠٨
|

46 جدا کردن ، تفکیک کردن ١٣٩٩/١١/٠٨
|

47 ولوله انداختن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

48 مسافری که شب جایی می ماند ١٣٩٩/١١/٠٦
|

49 روز اول ١٣٩٩/١١/٠٤
|