مسعود خواجه وندی

مسعود خواجه وندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtake over٢٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩تسخیر , اشغالگزارش
0 | 0
currents٢٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨امواج , جریاناتگزارش
0 | 0
ABS١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨abdominal muscles عضلات شکمیگزارش
0 | 0
untested٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨نا شناختهگزارش
0 | 0
visual١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧عنصر بصریگزارش
0 | 0
cuisine١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧دستور آشپزیگزارش
0 | 0
phenomenal٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦بی نظیرگزارش
0 | 0
redact٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦ویرایش ( ویراستاری ) کردنگزارش
0 | 0
pry٢٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦سر در آوردنگزارش
0 | 0
tilt at windmills١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦کار بیهوده کردنگزارش
0 | 0
sanitize١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦بی ضرر جلوه دادن چیزی, پاک و بی آلایش نشان دادنگزارش
0 | 0
on the eve of٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥در شُرفِگزارش
0 | 0
tinker with٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥سرگرم چیزی بودنگزارش
0 | 0
technologies١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥علومگزارش
0 | 0
bend١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢توجه کردنگزارش
2 | 0
reality check٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٩بررسی واقع بینانه , بررسی با نگاه حقیقت جوییگزارش
0 | 0
drummer١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٦نوازنده ( مانند نوازنده جاز )گزارش
0 | 0
hair pulling١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٥پر تنشگزارش
0 | 0
mailing١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١٥بسته پستیگزارش
0 | 0
vacuum٠٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧تلمبهگزارش
0 | 1
matters٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥اوضاع , شرایطگزارش
0 | 0
bonding٠٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢احساسی bonding experience :تجربه ( رابطه ) احساسیگزارش
0 | 0
work through١٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦به پایان رساندنگزارش
0 | 0
sea life١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣آبزیانگزارش
0 | 0
tangle١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢١تل , تپهگزارش
0 | 0
strike a deal١٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢١قرارداد بستنگزارش
5 | 0
PET٢٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠دست کشیدنگزارش
0 | 0
tenaciously٢٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٩به شدتگزارش
0 | 1
allied powers٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نیروهای متفقینگزارش
0 | 0
loss of life and treasure٢٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩تلفات جانی و مالیگزارش
0 | 0
first lord of the admiralty٢٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نماینده دولت در نیروی دریاییگزارش
0 | 0
churning٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٨خروشانگزارش
0 | 0
territory١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤زیستگاهگزارش
0 | 0
vermin١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٤جانور مزاحمگزارش
0 | 0
reintroduction١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٣عرضه مجدد , ارائه دوبارهگزارش
0 | 0
elbow pad٠٥:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٣آرنج بندگزارش
0 | 0
amsterdam١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٢شهری به این نام در ایالت نیویورک آمریکا هم وجود داردگزارش
0 | 0
pay phone١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٢تلفن عمومیگزارش
0 | 0
prove futile١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٢بی حاصل بودنگزارش
0 | 0
trove١٤:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٢انبوه, مقدار یا حجم زیاد از چیزیگزارش
0 | 0
holdfast٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١سفت و سخت گرفتن , شدیدا اعمال کردنگزارش
0 | 0
two time١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١١دارای دو نیمه ( ورزش )گزارش
0 | 0
concoct١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/١١ترتیب دادنگزارش
0 | 0
along the way٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨در راهِگزارش
0 | 0
qualifying round٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥دور یک هشتم پایانیگزارش
2 | 0
mass gathering٢٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤تجمع پرتعدادگزارش
0 | 0
tone deaf٢٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢کورکورانهگزارش
0 | 1
campaign rally٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٣١تجمع حمایتیگزارش
0 | 0
given to١٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠عادت داشتنگزارش
0 | 0
village chief١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩کدخداگزارش
0 | 0