برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مری صنم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بیل، بیلچه، بیل زدن (باغچه)، با بیل کندن ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

2 شانس اندک، شانس کم ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

3 کامل، مطلق
مثل utter waste of time یعنی وقت هدر دادن مطلق
١٣٩٨/١١/٢٥
|

4 برای بازیگران: انتخاب نقشی که مناسب شخص نیست ١٣٩٨/١١/٢٥
|

5 رودار،دگستاخ، پررو ١٣٩٨/١١/١٨
|

6 بی نزاکت، بی ادب ١٣٩٨/١١/١٨
|

7 متکبر
از خود متشکر
١٣٩٨/١١/١١
|

8 دورو، ریاکار، دو چهره، ١٣٩٨/١١/١١
|

9 ۱-به دل ننشستن در ملاقات اول
۲-خوش نیامدن از کسی بمحض دیدن و ملاقات با او
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

10 ۱-دلشو نداشتم
۲-توان این رو نداشتم
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

11 ۱-محتاط، با احتیاط
۲_دهن قرص
١٣٩٨/١٠/٢٧
|