مریم مرسلی

مریم  مرسلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontributory١٠:٠٧ - ١٣٩٨/١١/١٤مساعدگزارش
2 | 1
develop١١:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٨ارتقا دادن؛بسط و گسترش، پایه ریزی کردنگزارش
46 | 1
arranged١٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦چیده شدهگزارش
25 | 1
tag٠٧:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦اطلاق کردنگزارش
9 | 1
mindlessly٠٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤سرسریگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهend to end٠٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢
• Let's screw the two pipes together end to end.
بگذار دو سر لوله را با هم پیچ کنیم
0 | 0
end to end٠٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢
• The channel measures 20 feet from end to end .
اندازه کانال از این سر تا آن سر 20 فوت است
14 | 0