برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم خوئینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قابلیت بازاریابی ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

2 کردن_ساختن _ موجب شدن ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

3 چیزی که ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

4 کاربردی ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

5 طبق ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

6 مطابق ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

7 طیف ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

8 طیف گسترده ای ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

9 عضو ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

10 بهترین ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

11 بازاریابی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

12 ابتکار عمل ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

13 تعبیر _معنی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

14 درمانی ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

15 آتی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

16 موظف بودن
مجبور بودن
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|