برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم مختارزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 to make someone or something be in a particular situation, especially a bad one:
It was a decision which consigned him to political obscurity.
١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 سرخ کردن روی آتش, درحالیکه سیخ را بچرخانی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

3 بیموقع, نصف شب یا صبح زود که باعث اذیت و ازار مردم بشه.
Why did you wake me up at such an ungodly hour?
١٣٩٨/١٢/٠٧
|

4 support حمایت کردن ١٣٩٨/١١/٠٨
|

5 one of the club's plus points is that it is in the middle of town ١٣٩٨/١٠/١٣
|

6 advantage ١٣٩٨/١٠/١٣
|

7 under surveillance : under control ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

8 base on ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

9 تکنولوزی بسیار پیشرفته که در صورت استفاده, موجب بروز مشکلاتی بشود ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

10 innovative نوآورانه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

11 فهمیدن , کشف کردن
find out , discover
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

12 حرکت و رقص با ملایمت ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

13 stop-and-go traffic : heavy traffic ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

14 adj : a group that is less important
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

15 تست دوپینگ ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

16 dope test تست دوپینگ ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

17 try harder to achieve your goals.
if you are willing to go the extra mile at work, you will grow professionally
١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

18 جا گذاشتن
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

19 کوچک شمردن خود ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

20 made of= made out of
: made of basic materials
they were living in tents made out of old plastics.
١٣٩٧/١٢/٢١
|

21 to be giving all your time and energy to sth/sb
١٣٩٧/١٢/٠٢
|

22 to highlight the similarities between two distinct things ١٣٩٧/١٢/٠١
|

23 to make a song and dance (about something) informal
a) If you make a song and dance about something, you behave as if it was worse, more important ...
١٣٩٧/١٢/٠١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 quarantine
• The ship is still in rigorous quarantine.
• کشتی هنوز در قرنطینه شدید است
١٣٩٨/١٢/٢١
|

2 suffragette
• She was a suffragette and a birth control pioneer.
• او طرفدار حق رای دادن به زنان و پیشگام در کنترل زاد و ولد بود
١٣٩٧/١١/٢٨
|