برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم غفاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دگرباش ١٣٩٨/١١/٠٤
|

2 جلب کردن، به سمت خود کشیدن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

3 در واقع ١٣٩٨/١٠/٢٤
|