برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم بی غم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Good riddance ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

2 A person who loves sunset ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

3 عشق بی قید و شرط ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

4 Unconditional love
عشق بی قید و شرط
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

5 حقیقت ١٣٩٨/٠٩/٠١
|