برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرضیه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بزرگیِ غیر عادی ، میتونه متناسب با جمله معنیِ گسترده تری بگیره ، مثل صدای بلند ( صدایی که بی اختیار و غیر عادی بلند میشه)مثل
With huge saids
١٣٩٧/٠٥/١٦
|

2 (دستور زبان) لازم ، فعل لازم ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

3 تغییرِ املای واژه ی shut up برای نشان دادن لهجه ی محلی ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 go off
• Suddenly, the bomb went off and the bus was in flames.
• ناگهان بمب منفجر شد و اتوبوس آتش گرفت
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|