برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mansi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازه
solt time: بازه زمانی
solt price: بازه قیمتی
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

2 پُرشور ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

3 با ثابت ماندن بقیه موارد ١٣٩٩/٠٧/٠١
|