برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mani56@

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فیلم تخیلی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

2 To comfuse ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

3 منصرف شدن از ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

4 چند اصطلاح و عبارت درباره " خواب" به انگليسي

1. fall asleep (يکدفعه خوابيدن – کسي خواب بردن)
She always falls asleep during lectures
م ...
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

5 خوابیدن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

6 there is somrthing fishy to do
کاسه ای زیر نیم کاسه است ( اصطلاح )
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

7 قابل بهره برداری ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

8 misuse ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

9 see a doctor ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

10 دنبال کسی رفتن ( به منظور آوردن او )
My friend is gonna pick me up at the airport
دوستم میخواد بیاد فرودگاه دنبال من
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

11 Capital ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

12 مخشو بزن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

13 Catch somebody's eye ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

14 To bond ١٣٩٩/٠١/٢١
|

15 Bad check ١٣٩٩/٠١/٢١
|

16 دختر نوجوان علاقمند به موسیقی پاپ و مد روز ١٣٩٩/٠١/١٩
|

17 pension ١٣٩٩/٠١/١٥
|

18 درد زایمان ( داشتن ) ١٣٩٩/٠١/١٣
|

19 درد زایمان داشتن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

20 محکوم شمردن ، محکوم دانستن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

21 افسانه ١٣٩٩/٠١/١١
|

22 جنایت ١٣٩٩/٠١/١٠
|