برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماندانا بهرامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (تربیت بدنی) تمرین دایره ای ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

2 پاتیناژ نمایشی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

3 باستان شناسی: گونه شناسی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

4 سفالگری: دوغاب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

5 باستانشناسی: بیرون زدگی ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

6 باستان شناسی: خاکستردان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

7 باستان شناسی: خاکستردان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

8 باستان شناسی: سنگ چین ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

9 موضوعی
thematic map: نقشه ی موضوعی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

10 خشت خام
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

11 باستان شناسی: بافت ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

12 باستان شناسی: ترانشه
test-trench: ترانشه ی آزمایشی
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

13 باستان شناسی: گمانه زنی، سونداژ
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

14 ( باستان شناسی) استقرار ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

15 (باستانشناسی) روانآب
surface run-off: رواناب سطحی
subsurface run-off: رواناب زیر سطحی
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

16 (باستان شناسی) برج و بارو
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

17 خشت خام ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

18 علامت یا مبدا ارتفاعی( در نقشه برداری) ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

19 پایگاه ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

20 آب-اشباع،
phreatic-level: سطح آب آزاد
١٣٩٧/١٠/١٤
|

21 تهدید ١٣٩٧/١٠/١٤
|

22 دیگر فضا، دیگر مکان در مقابل واژهی Utopia به معنای آرمانشهر ، فضایی که هم هست هم نیست ١٣٩٧/١٠/١٤
|