برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mana_fzl

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به دوش آنها به عنوان تکلیف و نه اجبار گذاشته میشود ١٣٩٧/١٢/١٦
|

2 خانه ١٣٩٧/١١/٠١
|

3 Leaves ١٣٩٧/١١/٠١
|

4 پرواز ١٣٩٧/١١/٠١
|

5 دروغی ١٣٩٧/١١/٠١
|

6 هورا کشیدن ١٣٩٧/١١/٠١
|

7 برخاستن ١٣٩٧/١١/٠١
|

8 سوزش گلو ١٣٩٧/١٠/٠١
|

9 بیمارستان ١٣٩٧/١٠/٠١
|

10 درد دندان ١٣٩٧/١٠/٠١
|

11 تب داشتن ١٣٩٧/١٠/٠١
|