مجید ترکستانی

مجید ترکستانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهجامعه٠٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/٢٨هازمانگزارش
18 | 1
جمعیت٠٦:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٧پُرینش، چَپیره، تن شمار، مردمگانگزارش
9 | 1
غم٠١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٧پَژاره ( کُردی )گزارش
34 | 1
وکیل٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٦دادگو - دادگزار - دادپرداز - دادسپار ( وکالت ) داد در وَتپار ( عبارت ) های بالا به چم قانون می باش. گزار از کارواژه ی گزاردن به جم انجام دادن همچو ... گزارش
21 | 1
بار سنگین مسئولیت٠٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠پشتوارهگزارش
5 | 1
سلاح٢١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٩جنگ افزار، رزم افزار، جنگاچ، رزماچ، آیُود، جنگینه، رزمینهگزارش
16 | 1
فی امان الله٠٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٩درپناه خدا - به خدا سپردنگزارش
23 | 1
قول١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٦پیغان و پیمانگزارش
16 | 1
طولانی١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٦دیریاز دراز، دیریاز. "دیریاز" از "دیر" و "یازنده" رویهم میشود "دیرنده" و "دیرکشنده". در ایوان شاهی شبی دیریاز / به خواب اندرون بود با اَرنَواز ( فرد ... گزارش
14 | 1
عبارت١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٦"وَتپار" دیسُول ( فرمول ) = دیسیده از دو بخش "وَت" رخسار دیگری از وات، واک، واج و واژ به معنی حرف "پار" به معنی بخش، پاره و تکه. و روی هم به معنی بخ ... گزارش
12 | 1
tadpole١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٥وَگیز دیسُول ( فرمول ) : از تبری"وَگ" پسوند کِهِش ( کوچک سازی ) " ایز"گزارش
0 | 3
قورباغه١٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٥قورباغه واژه ای پارسی است و نیازی به برابرنهاده و هاوَند ( معادل ) ندارد. همریشه است با لری و لکی " قُروا و کُرواخه" و کُردی بق، ژاژا بَق یا ژوژا بَهگزارش
37 | 14
hermaphrodit١٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٥نرمادهگزارش
2 | 1
androgynous١٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٥مِراچِن دیسُول ( فرمول ) = واژ به واژ " مرد - زن" دیسیده از "مِرا" ( در اردستانی، نایینی، نطنزی ) به معنی مرد همریشه با پارسی "میر" ( به معنی سرور و ... گزارش
2 | 1
پروژه١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٥فَرآشانگزارش
7 | 1
رادیو١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٥پَرتُوانِهگزارش
9 | 1
تز١١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٥دایَن داین نامه:تزنامه، رساله شیوه ی ساخت: از پارسی کهن/اوستایی "دا" ( to give, grant, put ) "ی" خودآوای میان هِشت پسوند صفت ساز "ن" که در واژگان بس ... گزارش
18 | 2
ممتاز١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٥بَژنا ( ممتاز ) ، خوب گون ( هُوگُون، پهلوی ) ، برجسته، اَبَرمَندگزارش
9 | 1
حمله١١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٥تک و تاخت، پَتاک ( از پتاکیدن ) ، بَرتمِش ( از برتمیدن )گزارش
12 | 1
توافق١١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٥سازشگری، باهم ساختن را نیز به برابرنهاده تان بیفزایید باسپاسگزارش
7 | 1
ترمز١١:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١٥لگام . . . . . از لگامیدن ( ترمز کردن )گزارش
9 | 1
کهانت١١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٥کَندایی ( =کهانت ) کَندا ( کاهن ) سرچشمه:صحاح الفارس، بندهش ( اوستا )گزارش
5 | 1
کاهن١١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٥کَندا سرچشمه:بن دهش ( اوستا ) ، صحاح الفارس پرژن ( نقد ) : کدبان ( اقای ) علی سیریزی ازیز و ارجمند، مغ و آتروان و آخوند و کشیش هیچ پیوندی با کاهن ند ... گزارش
7 | 2
امپراطور٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٥پرماتیار=امپراتور، emperor پرماتگان؛پرماتیاری=امپراطوری, impire پیشنهاد های بالا از ستاک" پَرماتِه یا پرماتی" می باشد . . . که رخسار دیگری از واژه ی ... گزارش
18 | 1
source٠٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٥اگر برای نوشتار و سخنی یا نژادی یا مورد هایی از این دسته می خواهیم سورسی معرفی نماییم می توانیم از واژگان " بنمایه، بُنوان، سرچشمه، آبشخور، خاستگاه ... گزارش
21 | 4