برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آوین در زبان تالشی (اُو = آب ین (پسوند نسبت) است. به معنای از جنس آب، به پاکی آب ١٣٩٧/١٠/٣٠
|