مجید

مجید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاستکشاف١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧جویای حال کسی شدنگزارش
0 | 0
ذفت١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤دارای طعم تیز و تند که زبان را بگزد.گزارش
0 | 0
روی رزمه١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠١بهترین و شریف ترینگزارش
0 | 0
بخته کردن١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١پوست کندنگزارش
5 | 0
قلم کشیدن١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩به کنایه نابود کردن و محو کردن باشد همچنان که در چک لیست کار ها را به قلم کشیدن محو و نابود کنند.گزارش
0 | 0
زیستن١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٠معیشتگزارش
2 | 0
حرکت١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٠تکاپوگزارش
7 | 0
خرام١٠:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٥مژدهگزارش
2 | 1
سر افشاندن٢١:٥٧ - ١٣٩٩/١١/١٤تکان دادن سر ( به نشانه افسوس )گزارش
0 | 0
تک٢١:٤٩ - ١٣٩٩/١١/١٤تک در زبان ترکی پسوند شباهت است: گئونش تک: مثل خورشیدگزارش
5 | 1
شگاع٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/١١/١٤یکی چرخ را بر کشید از شگاع / تو گفتی که خورشید شد در شراع شگاع: کماندان چرخ: استعاره از کمان به تناسب قوسی بودن فلک و کمان شراع: چادر، سراپرده معنی ب ... گزارش
2 | 0
عنان گرد کردن١٤:٢٢ - ١٣٩٩/١١/١٤با شتاب رفتن: چو بگذشت شب گرد کرده عنان / برآورد خورشید رخشان سنان فردوسیگزارش
0 | 0
philosophical١٠:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١٤فلسفیگزارش
14 | 1
come١٠:٢٣ - ١٣٩٩/١١/١٤Came to be known: شناخته شدنگزارش
2 | 1
reruin١٩:٥٤ - ١٣٩٩/١١/١٢ردیف ( در شعر: کلمات پایان ابیات که در لفظ و معنا مشترک اند )گزارش
0 | 0
understated١٨:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٢رندانه، بدون ریاگزارش
2 | 0
atar١٨:٠٧ - ١٣٩٩/١١/١٢ممکنه منظور عطار نیشابوری باشهگزارش
0 | 1
amphibole١٧:٤٩ - ١٣٩٩/١١/١٢ایهام ( ادبیات )گزارش
2 | 0
باره١٩:٢٨ - ١٣٩٩/١١/١٠اسب، دژ، قلعهگزارش
5 | 0
درنگی شدن١٩:٢٢ - ١٣٩٩/١١/١٠وا ماندن متعجب شدنگزارش
0 | 0
زنهار١٩:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٠Be carefulگزارش
12 | 1
colored١٨:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٠٨ترکیب شدهگزارش
5 | 1
point١٧:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٠٨نظر، دیدگاه، نقطه نظرگزارش
12 | 0
facial١٧:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٠٨صوریگزارش
5 | 0
افترا١٤:١٨ - ١٣٩٩/١١/٠٨نسبت دروغ به کسی ( توهین هم از همین جهت است )گزارش
5 | 0