مهیار تفوق

مهیار تفوق ارشد مهندسی انرژی. . مشاوره مقاله/ترجمه متون تخصصی مهندسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhuman perspiration١٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٥عرق انسانگزارش
0 | 0
even heating٠٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩گرمایش یکنواختگزارش
0 | 0
copyrights٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦حق نشرگزارش
2 | 0
aerogels٢٣:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦هواژلگزارش
0 | 0
pseudocapacitors٢٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦شبه خازن ( یک نوع از ابرخازن ها )گزارش
2 | 0
perimeter block١٤:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٠بخش پیرامونیگزارش
0 | 0
ambient medium٢١:١٦ - ١٣٩٧/٠١/٢٥محیط پیرامونگزارش
0 | 0
energy rejected٢١:٠٧ - ١٣٩٧/٠١/٢٥انرژی دفع شده/اتلافیگزارش
0 | 0
microalgae١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠١/١٧ریز جلبکگزارش
18 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده