برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محیااسعدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تفاوت ها ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

2 شکل گذشته سوختن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

3 به صف شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

4 کارخانه ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

5 بطری پلاستیکی ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

6 دورشد ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

7 شرکت های کوچک ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

8 سکه ها ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|