برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mahsa

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چربی بدن خرس های قطبی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

2 about , around ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

3 بسط ، قطعه،ارتجاع، کوشش،دوره، مدت , کش امدن،گشاد شدن ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

4 مهم و ویژه ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

5 ربط دادن ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

6 نمودار معنی میده و لیست ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

7 معمولا هم معنی میده ١٣٩٧/١٠/٠٩
|