special

/ˈspeʃl̩//ˈspeʃl̩/

معنی: خاص، مخصوص، استثنایی، خصوصی، ویژه، اخص، فاقد عمومیت
معانی دیگر: منحصر (بفرد)، بخصوص، تک، منفرد، فردی، شخصی، چیز خاص، چاپ ویژه، کالای ویژه، مخصوصا

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having a distinct or singular character that makes something distinguishable from other members of the same category.
مترادف: distinct, distinctive, particular, specific, unique
متضاد: generic
مشابه: certain, definite, different, exact, individual, peculiar, precise, singular

- a special type of knee brace
[ترجمه گوگل] نوع خاصی از زانوبند
[ترجمه ترگمان] نوع خاصی از brace مفصل زانو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: unusual or exceptional in a specific way.
مترادف: distinctive, especial, exceptional, particular, singular
متضاد: ordinary, regular
مشابه: characteristic, extraordinary, memorable, novel, peculiar, remarkable, uncommon, unconventional, unorthodox, unusual

- a special meaning in his glance
[ترجمه محمد حیدری] نگاش معنی خاصی داشت.
|
[ترجمه ehsan] نگاه او معنی خاصی داشت
|
[ترجمه کوروش] او نگاه خاصی داشت
|
[ترجمه شان] در نگاهش معنای خاصی است ( یا بود ) .
|
[ترجمه Migody] معنای خاصی در نگاهش ( جمله فعل نداره که توی ترجمه میارید! )
|
[ترجمه گوگل] معنای خاصی در نگاه او
[ترجمه ترگمان] در نگاه او معنی خاصی داشت،
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: having a particular or specific function.
مترادف: specialized
متضاد: regular
مشابه: elite, exclusive, individual, particular, peculiar, personal, private, proper, select, specific

- his special duties
[ترجمه امیرمحمد خداکرمی] وظایف خاص او
|
[ترجمه گوگل] وظایف خاص او
[ترجمه ترگمان] وظایف خاص خود را انجام می داد،
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a special agent
[ترجمه گوگل] یک مامور ویژه
[ترجمه ترگمان] یه مامور ویژه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: singular and notable, as an occasion.
مترادف: momentous, notable
متضاد: commonplace, everyday, ordinary
مشابه: distinguished, eminent, especial, extra, extraordinary, golden, great, important, noteworthy, occasional, remarkable, signal, significant, singular

(5) تعریف: highly esteemed; close.
مترادف: bosom, close, intimate
مشابه: ardent, constant, dear, devoted, esteemed, faithful, fast, fervent, good, honored, loyal, respected, steadfast, tight, true

- her special friend
[ترجمه گوگل] دوست خاص او
[ترجمه ترگمان] دوست خاص او،
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: additional; extra.
مترادف: extra
مشابه: added, additional, featured

- a special offer
[ترجمه گوگل] یک پیشنهاد ویژه
[ترجمه ترگمان] پیشنهاد خاصی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: specially (adv.)
(1) تعریف: a sale of certain items for reduced prices.
مترادف: sale

- The supermarket had a special last week.
[ترجمه Sani] سوپرمارکت هفته قبلی ( گذشته ) های بود
|
[ترجمه گوگل] سوپرمارکت هفته گذشته یک برنامه ویژه داشت
[ترجمه ترگمان] سوپر مارکت هفته گذشته ویژه ای داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an extra edition of a newspaper.
مترادف: extra

(3) تعریف: a single television program that features a particular subject, such as an issue, event, or person.

جمله های نمونه

1. special classes for exceptional children, particularly the slow ones
کلاس های ویژه برای کودکان استثنائی به ویژه کندذهن ها

2. special relativity
(فیزیک) نسبیت خاص

3. a special class for forward children
کلاس ویژه برای کودکان تیزهوش

4. a special hunting suit
لباس مخصوص شکار

5. a special occasion
یک موقعیت استثنایی

6. a special party for couples and their children
مهمانی ویژه ی زوج ها و کودکان آنها

7. a special pump sucks the moisture from the cloth
تلمبه ویژه رطوبت پارچه را می کشد.

8. a special steam that renews felt and velvet
بخار ویژه ای که نمد و مخمل را احیا می کند

9. a special trait singles him out from the rest
ویژگی خاصی او را از دیگران جدا می کند.

10. my special chair
صندلی مخصوص من

11. take special care of it
از آن به طور ویژه ای مراقبت کن

12. the special way of operating this satellite
شگرد مخصوص به کار انداختن این ماهواره

13. stick the special card in this slot so that the door may open
کارت ویژه را در این شکاف فروکن تا در باز شود.

14. through a special dispensation from the royal palace
با اجازه ی ویژه ی کاخ سلطنتی

15. disadvantaged children need special education
کودکان محروم نیاز به آموزش ویژه دارند.

16. nice measurements with special instruments
اندازه گیری های مو شکافانه با ابزار ویژه

17. premature babies need special care
کودکان زودرس احتیاج به توجه ویژه دارند.

18. there is a special trick to doing this
انجام این کار لم ویژه ای دارد.

19. they sent a special emissary to discuss probable peace terms
آنان فرستاده ی ویژه ای رابرای مذاکره درباره ی شرایط صلح احتمالی گسیل داشتند.

20. this club is special to men
این باشگاه خاص مردان است.

21. to propagate a special breed of horses
نژاد ویژه ای از اسب را تکثیر کردن

22. tractors equipped with special blades
تراکتورهایی که به تیغه های ویژه ای مجهز هستند

23. each process involves a special method
هر فرایندی لم بخصوصی دارد.

24. postal employees have a special badge on their sleeves
کارمندان پست نشان ویژه ای روی آستین خود دارند.

25. the leader had a special charisma that impressed all the soldiers
رهبر از جاذبه ی ویژه ای برخوردار بود که همه ی سربازان را تحت تاثیر قرار می داد.

26. she was sent to a special school to refine her taste and manners
او را به مدرسه ی ویژه فرستادند تا سلیقه و رفتارش پیراسته شود.

27. the dancer's body movements had special grace
حرکات بدن رقاصه زیبندگی خاصی داشت.

28. they are setting up a special fund to help the unemployed
دارند صندوق ویژه ای برای کمک به بیکاران ایجاد می کنند.

29. this poem doesn't say anything special to me
این شعر برای من معنی خاصی ندارد.

30. this vacuum cleaner has a special attachment for curtains
این جاروبرقی وسیله ی مخصوصی برای (تمیز کردن) پرده ها دارد.

31. each traveling salesman has his own special territory
هریک از فروشندگان سیار حوزه ی مختص به خود را دارند.

32. he wears a tie only on special occasions
او فقط در مواقع بخصوصی کراوات می زند.

33. the case was remitted to a special committee
آن قضیه را به کمیسیون ویژه ای ارجاع کردند.

34. the instruments are cleaned with a special cleanser
ابزار را با زدایشگر ویژه ای پاک می کنند.

35. bravery in war entitled him to receive special privileges
شجاعت در جنگ او را مستحق دریافت امتیازات ویژه ای کرد.

36. much of the work was relegated to special committees
بخش عمده ی کار را به کمیسیون های ویژه واگذار کردند.

37. the bonding of mother and child is of special importance
پیدایش رشته های محبت بین مادر و فرزند از اهمیت خاصی برخوردار است.

38. the table my sister had set was really special
سفره ای که خواهرم چیده بود واقعا مخصوص بود.

39. the suitcases are taken into the plane through a special hatch
چمدان ها را از طریق مدخل ویژه ای در هواپیما می گذارند.

مترادف ها

خاص (صفت)
own, private, noble, specific, characteristic, privileged, elect, select, special, particular, peculiar, gently born

مخصوص (صفت)
proper, express, private, specific, special, particular, peculiar, especial

استثنایی (صفت)
special, exceptional

خصوصی (صفت)
private, specific, special, particular, peculiar, informal, personal, subjective

ویژه (صفت)
net, specific, special character, special, particular, peculiar

اخص (صفت)
specific, special

فاقد عمومیت (صفت)
special

تخصصی

[برق و الکترونیک] خاص، ویژه
[ریاضیات] خاص، ویژه

انگلیسی به انگلیسی

• reduced price, sale on specific items; extra newspaper edition; something that is used for a particular purpose or occasion; television program focusing on a specific topic (not part of a regular series)
unusual, exceptional, unique; specific, particular; limited; highly valued
something that is special is better or more important than other things of the same kind.
special also means different from normal.
you can describe something that is of very high quality or something that you like or enjoy very much as special.
you also use special to describe someone who is officially appointed or who has a particular function.
special schools or institutions are for people who have particular problems such as physical or mental handicaps.
you also use special to describe something that relates to one particular person, group, or place.
a special product, service, or performance is offered in addition to the normal ones, sometimes at reduced prices.
a special is a product, programme or meal which is only available or shown at a certain time, or which is made for a special purpose.

پیشنهاد کاربران

ویژه
مثال: She made a special cake for his birthday.
او برای تولدش یک کیک ویژه درست کرد.
🇮🇷 همتای پارسی ( در زبان دانشیک ) : ویژال 🇮🇷
( در زبان گفتگو: ویژه )
special: ویژه
specific: ویژه
Do you have like a rash or samting
مخصوص !
خاص
مخصوص بودن
خاص بودن
نمایش خصوصی
اجرای ویژه
ویژه برنامه
به معنای ویژه
You not had a special fast this year
You had a special fast this year
Stay away from drunkenness so that our deeds can easily reach our hearts
امسال تو روزه بخصوص داشتی
از مستی به دور باش تا کارهایمان به آسانی به کام دلمان برسد
اختصاصی
پیشنهاد ویژه
به معنی خاص و یا منحصر به فرد یا ویژه
As a noun:
غذاهای روز رستوران ها
Today's specials are . . . .
فوق العاده
a special friend : Regarded with particular affection and admiration
اضافی
a special holiday flight: Additional; extra
یه چیز [خاص . ویژه وارزشمند]
سلام دوست من،
معنی: ویژه، خاص، مخصوص :special
تعریف در انگلیسی: special:not usual
Better or more important
Sima said that we have to wear special clothes tomorrow night for the ceremony
سیما گفت که ما باید فردا شب برای مراسم لباس های مخصوصی بپوشیم 👞👞
Not normal
جمله : I go to the restaurant and I order special pizza
special clothes=لباس محلی.
خواص.
منحصر به فرد و از این قبیل. . .
بخصوص
ویژه . خاص
جا افتاده. خاص
مخصوص
خاص، ویژه
خاص
مهم و ویژه
not usual
ویژه
In a special period To being happy
در دوره خاصی در خوشحالی بودن
مخصوص
Not usullt
Unique troops
به معنای استثنایی می باشد
ویژه
مخصوص
درجه یک
محبوب
Typical
درجه یک
منحصر به فرد
something better or different than the same thing
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٤٢)

بپرس