برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهسا .د

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قلم ، گُوِه ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 احشام، چارپایان ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

3 کاوش، حفاری ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

4 شامل شدن
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

5 رو به زوال رفتن ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

6 ذخایر ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

7 ترافیک سنگین
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

8 هواکش-لوله ی تهویه
١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

9 ویترین ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

10 بازتابنده، منعکس کننده ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

11 نورافکن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

12 ریشه کن شدن ١٣٩٩/١١/٢٧
|

13 موش زمستان خواب ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

14 ترد ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

15 فرسایش ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

16 فشرده،متراکم،جمع و جور، کم حجم ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

17 مویرگ ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

18 به،نسبت به، با ١٣٩٩/٠٨/١٢
|