مهرو خرم

مهرو خرم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهnegotiate١٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨We don't negotiate with terrorists ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم ( جمله معروف اوباما )گزارش
18 | 1
flap٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧جلد کتابگزارش
2 | 1
beater١٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١٤ یه buzzer beater داریم توی بسکتبال داریم که ب شوت های ثانیه های پایانی نیمه، کوارتر یا وقت اضافه میگنگزارش
2 | 0
stiff١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤نعوظ هم معنی میدهگزارش
14 | 1
come over٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦نزدیک امدنگزارش
9 | 1
clarity١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩مطمئناگزارش
0 | 1
impress١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩تشویق کردنگزارش
7 | 1
deepest١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠دور ترینگزارش
12 | 1
naughty٠٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٨بی ادبانه هم ب کار می ره همراه با wordگزارش
7 | 1