محمودابراهیمی میمند

محمودابراهیمی میمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگودن٢٣:٠١ - ١٣٩٩/١١/٠٤سنگی صاف که به جای هاون برای کوبیدن غلات و غیره روی آن از آن استفاده می شودگزارش
2 | 0
رخن٢٢:٥١ - ١٣٩٩/١١/٠٤نام گیاهی استگزارش
0 | 0
اورگ١٩:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٠٤در گویش میمندی به سنگ مشته درشت اورگ می گویند.گزارش
0 | 0
تریشنه١٩:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٠٤در میمند به ورقه سنگ نازک و نوک تیز تریشنه می گویندگزارش
2 | 0
رش١٧:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٩به بز گوش بلند رش می گویندگزارش
2 | 0
گازر١٧:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٩به بز به رنگ سیاه و سفید گازر گویندگزارش
2 | 0
خچ١٧:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٩بز سیاه که در دو طرف صورت دو خط قهوه ای داشته باشد را خچ گویندگزارش
2 | 0
چال١٧:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٢٩به بز سیاه رنگ صورت سفید چال می گویندگزارش
2 | 0
پدیس١٦:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٩به بز سیاه که در صورتش نقطه های سفید وجود داردگزارش
2 | 0
کهله٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/١١دیواره سنگی دایره ای شکل برای انباشت علوفه و. . .گزارش
5 | 1
یوشاندن٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/١١مصدر یوشاندن به معنی تکان دادن چیزی استگزارش
5 | 0
قمس٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/١١واژه قمس با ضمه حرف ( ق ) گیاهی است بوته ای و خاردار ومحکمگزارش
2 | 0
سمشور٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/١١Semshoorسمشور بوته ای سبز رنگ و بسیار توده ای و بزرگ که در گذشته با سوزاندن آن و در آوردن ریشه از زیر خاک و کوبیدن ریشه لباس های خود را می شستندگزارش
2 | 0
برتیت٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/١١در میمند کرمان به گیاهی که از آن کتیرا می گیرند گفته می شودگزارش
2 | 0
اب ابی٢٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١١آب آبی با سکون حرف ( ب ) در واژه آب، نوعی گیاه که در اوایل بهار در رودخانه ها می رویدگزارش
2 | 0
سیزنو٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/١١در میمند شهربابک به سنجاقک سیزنو می گویندگزارش
0 | 0
شفتور٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/١١هوای نا آرام بارانی که با وزش شدید باد همراه باشدگزارش
2 | 0
کاسرگ٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/١١مرغ یکساله و یا مرغی که تازه شروع به تخم گذاشتن کروه باشدگزارش
2 | 0
بللک٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/١١واژه bolelakبللک پبچیده شدن و جمع شدن چیزی را گویند.گزارش
2 | 0
اوین٢٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/١١Avinاوین چوب کوچکی دایره ای شکل با شیاری در وسط برای گرفتن سوراخ مشک آب و یا دوغگزارش
0 | 1
ترقو٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/١١بوته گیاهی چند ساله که از ان برای گذاشتن زیر مشک های دوغ و ماست استفاده می شودگزارش
0 | 0
گژگو٢١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/١١بوته وحشی چند ساله با شیره ای سفید رنگ که شبیه ادامس استگزارش
0 | 0
سرو٢٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢واژه سروsero در تلفظ مثل واژه مرو به معنای باد بسیارسرد را می گویندگزارش
9 | 0
گودرو٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢هذیان گفتن و سخن بی ارتباط و بی معنی را گویندگزارش
2 | 0
پلوش٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به سوزاندن موهای کله و پاچه گوسفند پلوشpoloosh گدیندگزارش
2 | 0
پل٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به چوبی بسیار کوتاه به اندازه یک وجب پلpel گویند گزارش
7 | 1
گاله دادن٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١در بازی چوپ و پلpel ( چوبی به اندازه یک وجب ) به پرتاب زیاد این پل گاله دادن گویندگزارش
0 | 0
هتکونو٢١:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٠١نام دهی است از توابع روستای میمند شهربابک کرمانگزارش
0 | 0
للن٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١للنlelonدهی از توابع روستای میمند شهربابک کرمانگزارش
0 | 0
مورنگ٢١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠١از دهات روستای میمند شهربابک کرمان استگزارش
0 | 0
سگیکی٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠١نوعی ازانواع مختلف گیاه که برای انسان قابل استفاده و خوردن نباشدگزارش
0 | 0
رزر٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١از دهات روستای میمند شهربابک کرمان استگزارش
0 | 0
تیلا٢١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١از دهات روستای میمند شهربابک کرمان استگزارش
0 | 0
هنگر٢١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به دره های عمیق که در کف ان ها اب رودخانه جاری است هنگر hangerمی گویندگزارش
0 | 0
کموچک٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠١از دهات دهستان میمند شهربابک کرمان می باشدگزارش
0 | 0
کماه٢١:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٠١گیاهی علفی چند ساله که حدود یک متر قد می کشد و بیشتر برای خوراک الاغ جمع اوری می شودگزارش
0 | 0
ریباچه٢٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠١تلفظ دیگری از واژه ریواس در میمند شهربابک است.گزارش
0 | 0
لاشوک٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠١نام دیگر گیاه جو موشی است.گزارش
0 | 0
تخت تفنگ٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١در تفنگ سرپر به قسمت دستگاه چکاننده تخت می گویند. گزارش
0 | 0
کلیفتیک٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١نان فطیر پخته شده در میان خاکستر داغ را گویندگزارش
0 | 0
کلملو٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به لارو پشه هنگامی که در اب زندگی می کنند کلملو می گویند.گزارش
0 | 0
جنگ٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠١نام دهی از دهات روستای میمند شهربابک استگزارش
0 | 0
بازنگل٢٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به بخشی از ده لااشکورگوییه میمند شهربابک گویندگزارش
0 | 0
کلاغ نشین٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به برامدگی استخوان لگن جانوران کلاغ نشین گویند.گزارش
0 | 0
کاهو شدن٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١چنانچه بره و یا کره گوسفند در همان سال اول ابستن شود و بزاید می گویند کاهو شدهگزارش
0 | 0
ترشتیر٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به میش سه ساله ترشتیر گویندگزارش
0 | 0
غوریز٢٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به بز ماده چهار ساله گویندگزارش
0 | 0
قتومچی٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به جمع شدن افراد جنگجو و دعواگر قتومچی می گویندگزارش
0 | 0
بنو٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠١بنو beno سد کوچک ایجاد شده در مسیر رودخانه برای بهره برداری از اب های فصلیگزارش
0 | 0
پلگیر٢٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١به خس و خاشاکی که در مسیر اب جمع شوند و جلو حرکت اب را بگیرند گویندگزارش
0 | 0