برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدیه صادقی۱۳۷۷

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بلوغ ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

2 N.v cنامزدی ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

3 لامپ حبابی ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

4 مخففLtd ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

5 Discussable ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

6 Controversial ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

7 Use it ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

8 Alot of ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

9 Making me angry ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

10 مشکلی نیسن ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

11 used to express polite disagreement in a formal situation ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

12 با احترامی که برای ....قائل ام ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

13 If you say that someone will be eaten alive, you mean that they will be completely destroyed or defeated by someone who is much stronger ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

14 Make me angre ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

15 internet access
دسترسی به اینترنت
١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

16 Used to return a greeting or insult.
Synonym: same to you
"Hey, good luck with that, buddy!" / "Right back at you, man!"
"You're an idiot!" ...
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

17 شما هم همینطور
B:Have a good holiday.
A:Same to you
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

18 تشریفات ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

19 رژه رفتن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

20 بوقلمون بریون ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

21 This milk is boiling over
شیر سررفتن
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

22 تابوت ١٣٩٩/٠١/١٢
|

23 I like that better.
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

24 That's too late for me.
خیلی دیروقت است
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

25 برای بیان نظریه عقیده شخصی خودمون شخصی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|