برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی عنایتی

مهدی عنایتی دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی پایه دهم تجربی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گفتن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

2 درد ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

3 بخش ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

4 بدن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

5 عامل ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

6 ترسیده ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

7 احساس کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

8 گرما ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

9 ممکن بودن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

10 دود-سیگارکشیدن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

11 تولید ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

12 شعله آتش ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

13 فرستادن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

14 باران ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

15 ماده - جنس ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

16 حالت - ایالت - بیان کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

17 نور ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

18 زبانه آتش ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

19 زبانه آتش ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

20 عبارت ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

21 بیان کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

22 زنده ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

23 یکسان ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

24 ترکیب کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

25 تکثیر ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

26 رشد و نمو ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

27 مستقل ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

28 استقلال ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

29 وابسته ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

30 اتفاق افتادن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

31 وابستگی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

32 وابسته ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

33 عمل اوردن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

34 زیستن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

35 منظم ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

36 ویژگی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

37 پول توجیبی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

38 جراح ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

39 جراحی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

40 قادر بودن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

41 تاحدودی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

42 له شدن خرد کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

43 حادثه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

44 غرق شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

45 پا ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

46 رضایتبخش ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

47 شرایط ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

48 پریدن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

49 استخر ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

50 آسیب ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|