برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی عباخواه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اختلال پس درمانی ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

2 بیرون هرمی ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

3 بازجذب ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

4 حملات روانی ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 hyponatremia
• So far, the hyponatremia cases have all had happy endings.
• تاکنون همه پرونده های هایپوناترمیا پایان خوشی داشته اند.
١٣٩٨/٠٨/١٤
|