برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهشید آزادروح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خیره، مغروق در خود ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

2 عامل پر خطر ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

3 شاخص توده بدنی ١٣٩٩/٠٢/١١
|

4 تمرین با وزنه ١٣٩٩/٠٢/١١
|

5 اوایل قرن
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

6 contribution of work or information
Example:
Accepting input from as many as people
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

7 of a gene: be responsible for producing a substance or behavior
ژنتیک: تولید کردن، ایجاد کردن
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

8 (ژنتیک): پیش‌بر ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

9 موج ناگهانی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

10 سقوط آزاد از هواپیما ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

11 (در مورد مواد غذایی کشاورزی): آن دسته مواد غذایی که حین رشد یا برداشت
آلوده به آفت‌کش‌ها یا مواد شیمیایی دیگر شده باشند. (غیر ارگانیک)
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

12 سرخ‌پوستان ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

13 رسانه‌ی نامعتبر ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

14 ارتباط یا تاثیر متقابل داشتن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

15 زردچوبه ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

16 حرفه یا کار پر‌رونق ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

17 عقب‌گرد ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

18 کم‌کاری ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

19 عادت قدیمی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

20 سندروم نشت روده ١٣٩٩/٠١/٢١
|

21 نوعی واسط ارواح یا مدیوم ١٣٩٩/٠١/٢١
|

22 Abbrevation of do-it-yourself ١٣٩٩/٠١/١٩
|

23 منطقی
e.g: Ken was a natural choice for chairman
١٣٩٩/٠١/١٩
|

24 مجرای روده ١٣٩٩/٠١/١٩
|

25 بیماری کرون ١٣٩٩/٠١/١٦
|

26 ناترازشدن هم‌زیستی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

27 یک دوره کوتاه از یک فعالیت شدید ١٣٩٩/٠١/١٦
|

28 کشور تابع ١٣٩٩/٠١/١٤
|

29 مطمعننا، به طور حتم ١٣٩٩/٠١/١١
|

30 بچه موش, توله ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

31 تسمه نقاله ١٣٩٩/٠١/٠١
|

32 پیشی گرفتن، سبقت گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠١
|

33 بر جسته شدن، مورد اهمیت ویژه قرار گرفتن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

34 غالب
e.g: penetrant genes
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

35 Advancing, promoting ,improving ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

36 مترقی، پیشرو ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

37 تا مبادا...
مبادا اینکه...
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

38 عامل موثر ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

39 محشر، معرکه ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

40 حیرت آور ١٣٩٨/١٢/٢١
|

41 1.diseased
2.obsessive
١٣٩٨/١٢/٢١
|

42 بریز و بپاچ، هزینه اضافی ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

43 Thorough, Complete ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

44 عجول ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

45 به کسی یا چیزی چشم داشتن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

46 آسوده خاطر، فارغ، سبک بال ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

47 صید، شکار ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

48 شاداب، سرزنده ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

49 meaning: lasting a short time
example:acute experiments
(Webster)
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

50 مخمصه، دشواری ١٣٩٨/١١/٢٨
|